مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای (توقف انتشار) (URS)