نویسنده = فراسیابی راد، محمدصادق
تعداد مقالات: 1
1. سنجش و ارزیابی میزان موفقیت و کارایی شهرهای جدید

دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 111-134

خدارحم بزی؛ محمدصادق فراسیابی راد