نویسنده = احدنژاد روشتی، محسن
تعداد مقالات: 5
3. الگوی تطبیقی گسترش فقر در شهر کرمانشاه در دوره 85-1375

دوره 3، شماره 12، بهار 1391، صفحه 17-40

اکبر اصغری‌زمانی؛ شهریور روستایی؛ محسن احدنژاد؛ محسن احدنژاد؛ شهریور روستایی؛ علیرضا زنگنه


4. ارزیابی آسیب‌پذیری مساکن شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی منطقه 9 شهرداری تهران)

دوره 3، شماره 9، تابستان 1390، صفحه 19-36

جمال امینی؛ محسن احدنژاد؛ محسن احدنژاد؛ منوچهر فرج‌زاده اصل


5. ارزیابی آسیب‏پذیری اجتماعی شهرها در برابر زلزله نمونه موردی: شهر زنجان

دوره 2، شماره 7، زمستان 1389، صفحه 71-90

محسن احدنژاد روشتی؛ محسن احدنژاد روشتی