نویسنده = زنگی آبادی، علی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر کاربرد اراضی بافت قدیم شهر کاشان

دوره 1، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 91-114

علی زنگی آبادی؛ ابوذر وفایی