نویسنده = زنجیرچی، سید محمود
تعداد مقالات: 1
1. تبیین اولویت تأثیرگذاری عوامل مؤثر بر توسعه پارکینگ‌های مکانیزه

دوره 6، شماره 21، تابستان 1393، صفحه 113-126

فاطمه عزیزی؛ مریم امانی؛ سید محمود زنجیرچی