نویسنده = روستایی، شهریور
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل فضایی پراکنش فقر جنسیتی در فضاهای شهری

دوره 7، شماره 26، پاییز 1394، صفحه 43-64

فاطمه زادولی؛ حسین کریم زاده؛ شهریور روستایی


2. الگوی تطبیقی گسترش فقر در شهر کرمانشاه در دوره 85-1375

دوره 3، شماره 12، بهار 1391، صفحه 17-40

اکبر اصغری‌زمانی؛ شهریور روستایی؛ محسن احدنژاد؛ محسن احدنژاد؛ شهریور روستایی؛ علیرضا زنگنه