نویسنده = زادولی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فضایی پراکنش فقر جنسیتی در فضاهای شهری

دوره 7، شماره 26، پاییز 1394، صفحه 43-64

فاطمه زادولی؛ حسین کریم زاده؛ شهریور روستایی