نویسنده = زادولی خواجه، شاهرخ
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی نگرش جنسیتی در طراحی فضاهای شهری (مطالعه موردی: پارک بانوان شمس تبریز)

دوره 6، شماره 23، زمستان 1393، صفحه 25-40

شاهرخ زادولی خواجه؛ فاطمه زادولی؛ علی گلی