نویسنده = ابراهیم زاده، عیسی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیلی بر مهاجرتهای روستایی- شهری با تاکید بر نقش مسافت و دسترسی (مورد: شهرستان ممسنی)

دوره 2، شماره 8، بهار 1390، صفحه 77-94

علی شمس الدینی؛ عیسی ابراهیم زاده؛ عیسی ابراهیم زاده؛ ژیلا سجادی


2. تحلیل و ارزیابی کاربری اراضی روستا – شهرهای کوچک در ایران با استفاده از GIS مطالعه موردی؛ خوشرودپی بابل

دوره 2، شماره 5، بهار 1389، صفحه 111-138

عیسی ابراهیم زاده؛ عیسی ابراهیم زاده؛ جواد بذرافشان؛ کاظم حبیب زاده لمسو