نویسنده = امینی، جمال
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی مدل رادیوس در تخمین خسارات ناشی از زلزله در محیط GIS (مطالعه موردی، منطقه یک شهرداری تهران)

دوره 3، شماره 11، زمستان 1390، صفحه 23-40

عباس علیمحمدی سراب؛ عباس علیمحمدی سراب؛ جلال کرمی؛ جلال کرمی؛ جمال امینی؛ طاهر صفرراد


2. ارزیابی آسیب‌پذیری مساکن شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی منطقه 9 شهرداری تهران)

دوره 3، شماره 9، تابستان 1390، صفحه 19-36

جمال امینی؛ محسن احدنژاد؛ محسن احدنژاد؛ منوچهر فرج‌زاده اصل