نویسنده = سبحانی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. پژوهشی در سنجش عوامل تاثیر گذار بر دیدگاه استفاده کنندگان از فضاهای فراغتی در شهر تهران

دوره 1، شماره 1، بهار 1388، صفحه 51-76

محمدرضا پورمحمدی؛ محمدرضا پورمحمدی؛ محمدرضا پورمحمدی؛ زهرا سبحانی