نویسنده = حبیب زاده لمسو، کاظم
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و ارزیابی کاربری اراضی روستا – شهرهای کوچک در ایران با استفاده از GIS مطالعه موردی؛ خوشرودپی بابل

دوره 2، شماره 5، بهار 1389، صفحه 111-138

عیسی ابراهیم زاده؛ عیسی ابراهیم زاده؛ جواد بذرافشان؛ کاظم حبیب زاده لمسو