نویسنده = اطمینانی قصر الدشتی، رویا
تعداد مقالات: 1
1. نقش تراکم شهری در وابستگی به اتومبیل، مطالعه موردی سه ناحیه مسکونی در منطقه یک شهر شیراز

دوره 2، شماره 5، بهار 1389، صفحه 139-154

علی سلطانی؛ علی سلطانی؛ علی سلطانی؛ رویا اطمینانی قصر الدشتی