نویسنده = هزارجریبی، جعفر
تعداد مقالات: 2
1. آگاهی زنان از حقوق شهروندی و عوامل موثر بر آن

دوره 3، شماره 9، تابستان 1390، صفحه 1-18

جعفر هزارجریبی؛ ابوالفضل امانیان


2. اعتماد اجتماعی و توسعه گردشگری

دوره 2، شماره 7، زمستان 1389، صفحه 53-70

جعفر هزارجریبی؛ ملک محمد نجفی