نویسنده = امانیان، ابوالفضل
تعداد مقالات: 1
1. آگاهی زنان از حقوق شهروندی و عوامل موثر بر آن

دوره 3، شماره 9، تابستان 1390، صفحه 1-18

جعفر هزارجریبی؛ ابوالفضل امانیان