نویسنده = اونق، عبدالحمید
تعداد مقالات: 1
1. تخمین تابع تقاضای سفر شهر بندر ترکمن

دوره 3، شماره 9، تابستان 1390، صفحه 123-140

خدیجه نصرالهی؛ عبدالحمید اونق