نویسنده = علیمحمدی سراب، عباس
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مدل رادیوس در تخمین خسارات ناشی از زلزله در محیط GIS (مطالعه موردی، منطقه یک شهرداری تهران)

دوره 3، شماره 11، زمستان 1390، صفحه 23-40

عباس علیمحمدی سراب؛ عباس علیمحمدی سراب؛ جلال کرمی؛ جلال کرمی؛ جمال امینی؛ طاهر صفرراد