نویسنده = اصغری‌زمانی، اکبر
تعداد مقالات: 1
1. الگوی تطبیقی گسترش فقر در شهر کرمانشاه در دوره 85-1375

دوره 3، شماره 12، بهار 1391، صفحه 17-40

اکبر اصغری‌زمانی؛ شهریور روستایی؛ محسن احدنژاد؛ محسن احدنژاد؛ شهریور روستایی؛ علیرضا زنگنه