نویسنده = محیط‌سکه روانی، اصغر
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر نقش شهرهای کوچک در توسعه اقتصادی- اجتماعی روستاهای پیرامون (مطالعه موردی: شهرستان قیروکارزین)

دوره 4، شماره 13، تابستان 1391، صفحه 115-126

مصطفی حسین‌آبادی؛ مهدی پورطاهری؛ اصغر محیط‌سکه روانی