نویسنده = حیدری، حسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش سرمایه اجتماعی در نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده مطالعه موردی شهر سردشت

دوره 4، شماره 15، زمستان 1391، صفحه 105-122

علی باقری کشکولی؛ میرنجف موسوی؛ حسن حیدری؛ میرنجف موسوی