نویسنده = خلیلی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. سنجش هویت شهری در شهرهای جدید ایران بر اساس اصول هویت بخش مکتب اصفهان

دوره 5، شماره 18، پاییز 1392، صفحه 139-154

احمد خلیلی؛ کرامت ا.. زیاری؛ موسی پژوهان