نویسنده = سلطانی، علی
تعداد مقالات: 4
3. تولید سفرهای درون شهری و تاثیرپذیری از تنوع کاربری زمین، نمونه موردی چهار محدوده مسکونی در شهر شیراز

دوره 3، شماره 12، بهار 1391، صفحه 1-16

حسن ایزدی؛ علی سلطانی؛ علی سلطانی؛ عبدالرضا پاکشیر؛ عبدالرضا پاکشیر؛ طیبه سقاپور؛ علی سلطانی


4. نقش تراکم شهری در وابستگی به اتومبیل، مطالعه موردی سه ناحیه مسکونی در منطقه یک شهر شیراز

دوره 2، شماره 5، بهار 1389، صفحه 139-154

علی سلطانی؛ علی سلطانی؛ علی سلطانی؛ رویا اطمینانی قصر الدشتی