نویسنده = صداقت زادگان، محبوبه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تطابق اقلیم و معماری بازارهای قدیم و جدید بافت تاریخی شهر اصفهان با استفاده از مدل ماهانی

دوره 6، شماره 23، زمستان 1393، صفحه 59-74

محبوبه صداقت زادگان؛ سادات هاشمی نسب؛ هوشمند عطایی