نویسنده = اسماعیل پور، رضا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عوامل مؤثر بر مشارکت الکترونیکی شهروندان در مدیریت امور شهری

دوره 7، شماره 26، پاییز 1394، صفحه 189-206

سمیرا حیدری؛ رضا اسماعیل پور؛ نورالدین عظیمی