پژوهشی در سنجش عوامل تاثیر گذار بر دیدگاه استفاده کنندگان از فضاهای فراغتی در شهر تهران

نویسندگان

چکیده

  چکیده

  دیدگاه‌های استفاده کنندگان درباره فضای فراغتی، در زمره مهم ترین معیارهای نیاز سنجی و مکان یابی این فضاها است. برنامه‌ریزی برای این نیاز شهروندان در شهر تهران تنها با بررسی امکانات و محدودیت‌ها میسر نیست و نظر شهروندان – که برنامه‌ریزی برای آنها صورت می‌گیرد – نقشی اساسی در آن ایفا می‌کند. شرایط متفاوت مردم و گروه‌های اجتماعی ساکن در شهر خواسته‌های متفاوتی را به وجود می‌آورد که باید در هر برنامه‌ریزی مد نظر قرار گیرد. شناخت دیدگاه‌ها، ویژگی‌ها و نیازهای شهروندان می‌تواند در برنامه‌ریزی فضاهای فراغتی و تفریحی به برنامه‌ریزان شهری کمک کند. به نظر می‌رسد در برنامه‌ریزی برای ایجاد فضای گذران اوقات فراغت در شهر تهران، به عوامل مؤثر بر دیدگاه‌ها و نگرش‌های شهروندان در این باره توجه نمی‌شود. این عدم توجه را می‌توان بعد پنهان و یاحلقه مفقوده برنامه‌ریزی، طراحی و اجرای فضای فراغتی نامید که یا کاملا به فراموشی سپرده می‌شود و یا به شکلی صوری به آن پرداخته می‌شود. در مقاله پیوست، دیدگاه‌های گروهی از شهروندان تهرانی درباره نوع، توزیع، تنوع، نحوه دسترسی و مشکلات استفاده از فضای فراغتی در مناطق نمونه شهر ارزیابی شده است. شایان ذکر است که الگوها و مدل‌های پیچیده فراوانی برای ارزیابی دیدگاه‌های شهروندان وجود دارد که پرداختن به آنها هدف این پژوهش نبوده است. مدل ورودی این بررسی مدل رابرتز است. با استفاده از این مدل، در این ارزیابی تاثیر سن، تحصیلات، جنس، میانگین اوقات فراغت و کیفیت خدمات ارائه شده در فضاهای فراغتی در میزان نیاز به این فضاها سنجیده و تلاش شده است نقش «تمایل شهروندان به برقراری ارتباطات اجتماعی » از طریق حضور در این فضاها را در« میزان نیاز به این فضاها» ارزیابی نماید. در پایان نیز مدل جدیدی بر اساس یافته‌های پژوهش ازائه شده است. پژوهش از نوع پیمایشی است که در سه منطقه شهر تهران انجام شده و در آن از روش‌ها و پارامترهای متداول ریاضی استفاده برای سنجش عوامل تاثیر گذار بر دیدگاه‌های شهر وندان در باره فضاهای فراغتی استفاده شده است. همچنین، از پرسشنامه به عنوان ابزار جمع آوری دیدگاه‌های شهروندان بهره گرفته شده است. نتایج و یافته‌های این پژوهش حکایت از آن دارد که فضاهای فراغتی مناطق نمونه در سطح نسبتا قابل قبولی قرار ندارند و شهروندان تهرانی، صرف نظر از پایگاه اقتصادی و اجتماعی، برای بهره برداری از امکانات موجود فراغتی شهر با مشکلاتی (از قبیل دشواری دسترسی، گرانی و ...)مواجه هستند. بر این اساس، به نظر می‌رسد مسؤولان شهری باید برای ارتقا، توزیع مناسب و ایجاد فضاهای جدید اقدامات مؤثری را در برنامه کار خود قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of the Significant Influences on the Attitudes of The Users of Recreational Spaces in Tehran

چکیده [English]

  Abstract

  Users' attitude about recreational spaces is one of the most important criteria in urban planning. Different situations of the dwellers and social groups in the cities bring about different needs and requirements that should be considered in planning. Knowing these needs and requirements will be a great help for urban planners. It seems that in planning for recreational spaces in Tehran "people's attitudes" has been completely ignored. This lack of attention can be considered as the lost circle in the chain of planning process. One of the main goals of this analysis is to evaluate the factors influencing peoples' attitude on distribution, variety and …of recreational land use. To achieve such a goal, mathematical methods have been used. In this research, Robert's Model for evaluating the needs for recreational spaces has been used. This model analyzes the relations between all the factors related to people and facilities. Research methodology is a descriptive survey type by using the resources documents. In this study, three different regions were chosen as research areas. Then Cochrane formula was used to estimate the size of sample community. Meanwhile to evaluate the citizens' viewpoint, a questionnaire was prepared.

  Based on the facts and figures of this research, variables such as age, education, the quality of services and optimal location of recreational land use show correlation with the needs for recreational spaces. It means that these variables have the power to predict the needs for recreational land use. Education has the greatest effect comparing with the other variables. In other words, the more educated people in one region, the greater need is for recreational land use.

  The results and findings of the research show that in Tehran the traditional patterns of spending leisure times are changing rapidly and in its modern forms it will face with great challenges. Therefore, the authorities and urban managers should take this into consideration and make a serious effort to promote the recreational land use standards in this city.

  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Leisure
  • recreational spaces
  • Distribution
  • availability