تحلیلی بر ارزش‌های اجتماعی جوانان مناطق روستایی اصفهان و عوامل مؤثر بر آ‌ن

نویسندگان

چکیده

  چکیده   ارزش‌ها طی فراگرد اجتماعی ‌شدن به افراد منتقل و درونی می‌شوند. ارزش‌ها بر نهادهای اجتماعی اثر گذاشته، مهمترین ابزار جامعه برای برقراری انتظام اجتماعی هستند. از این رو، نظریه ‌پردازان توسعه، به ویژه توسعه روستایی، تحول ارزش‌ها و گرایش‌ها را شرط اساسی ‌توسعه دانسته، بر این اعتقادند که مهم‌ترین وظیفه مجریان توسعه رخنه در رفتار اجتماعی افراد و گروه‌هایی است که همکاری آ‌نها در فراگرد توسعه اساسی است. به طور کلی، تغییرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رخ داده در کشور باعث متحول ‌شدن نظام ارزشی جامعه روستایی گردیده است. هدف این تحقیق، شناسایی مهمترین ارزش‌های اجتماعی جوانان روستایی و عوامل مؤثر بر آن است. جامعه آماری، شامل افراد 18 تا 30 ساله ساکن مناطق روستایی استان اصفهان هستند. در انجام این پژوهش، از دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده شد. برای جمع آوری داده‌های میدانی تحقیق با 544 جوان روستایی که با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله‌ای انتخاب گردیدند، مصاحبه به عمل آمد. نتایج: 8/65 درصد جوانان روستایی از عام گرایی زیادی برخوردارند. از نظر ارجحیت جنسی برای 3/83 درصد پاسخگویان جنسیت فرزندشان تفاوتی نمی کند. 7/55 درصد جوانان روستایی تمایل کمی به زندگی در روستا دارند. بین خودپنداری طبقاتی و نگرش نسبت به طبقه مطلوب پاسخگویان تفاوت وجود داشته، در حالی که 6/34 درصد آنان خود را متعلق به طبقه پایین می دانند، 4/2 درصد تعلق به این طبقه را مطلوب ارزیابی نموده اند. 75 درصد اعتقاد کمی به وجود عدالت در جامعه دارند. بیشتر از 8/92 درصد جوانان روستایی دارای غرور ملی بوده، به ایرانی بودن خود افتخار می کنند. پاسخگویان‌ از اعتماد کمی به‌دوستان‌ خود برخوردار بوده، فقط 25 درصد پاسخگویان‌ اعتماد زیادی‌ به‌ دوستان‌ خوددارند. میانگین انگیزه پیشرفت جوانان روستایی بالاتر از حد متوسط و تقدیرگرایی کمتر از حد متوسط است. رضایت از زندگی، سطح تحصیلات، شرایط اقلیمی و استفاده از رسانه‌های جمعی عواملی هستند که به طور مستقیم و سن، جنسیت، وضعیت تاهل، وضعیت اقتصادی، ارتباط با مراکز شهری و قابلیت دسترسی روستا به طور غیرمستقیم بر ارزش‌های اجتماعی مؤثر هستند.   ؤثر.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Social Values of Youths in Rural Areas and the Factors Affecting Them

چکیده [English]

  Abstract   Value is defined as a thing that attracts the attention of society and is the basic motivation of activity and social trends. Internalized values conduct the individual in social orientations and help him to recognize where, when and how to behave. The aim of this study is to understand rural youngsters' most important social values.   The main methods in this study were ‘documentary’ and ‘survey’. The data collected was carried out through interview with 545 rural youths who were selected by employing multiple stage sampling method. The data shows that %65/8 rural youths are universalists. 83.3% of the interviewees state that the gender of their children does not make any difference to them. %55/7 of the interviewees have very low interests for living in rural areas. Since 34.6% of respondents categorize themselves as lower class, there is a significant difference between their class self-concept and their ideal class 75% believe there is a low justice in society. 92.8% of rural people emphasize their nationality as being Iranians. They have little trust in their friends. The motivation for advancement among the youths is higher than average. Their satisfaction with life, their educational level, their climatic conditions and their exposure to mass media directly affect their social values. The data also show their age, gender, marital status, economical situation, their connection to urban areas and the potential availability of urban facilities could indirectly affect their social values.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words : Social Values
  • rural
  • Youths
  • Factors Affecting