بهره وری صنایع کارگاهی کوچک و تأثیر آن بر توسعه شهری

نویسنده

چکیده

  چکیده   صنایع کوچک کارگاهی از یک سو به واسطه نقش و جایگاه انکار ناپذیرشان در ایجاد اشتغال مؤثر در شهرها و از سوی دیگر به دلیل داشتن پیوند تنگاتنگ با بخش‌های دیگر اقتصادی نقش بسزایی در توسعه شهری دارد و می‌تواند در فرایند توسعه ملی نیز مؤثر و سودمند واقع شوند.در این مقاله، با استفاده از روش اسنادی و اطلاعات پرسشنامه‌ای و برداشت‌های میدانی، شاخص‌های بهره وری کل عوامل تولید در صنایع کوچک کارگاهی خرمدشت شهر بومهن، واقع در شرق کلانشهر تهران طی سالهای 1388-1386 محاسبه شده و سپس با استفاده از روش‌های آماری پارامتری، ناپارامتری و نرم افزار SPSS و به کمک مطالعات پیمایشی، تأثیر آن بر شاخص‌های توسعه شهری مورد آزمون قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده‌های بهره وری صنایع، از مدل تابع تولید کاب داگلاس استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که: صنایع کوچک کارگاهی شهر بومهن از صرفه‌های مقیاس برخوردار بوده است. نتایج این تحقیق، حاکی از ان است که بین بهره وری صنایع کوچک کارگاهی و شاخص‌های توسعه - درآمد، رضایت از درآمد، برخورداری از امکانات- رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در پایان مقاله نیز راهکارهایی در زمینه بهبود کارایی هرچه بیشتر صنایع کارگاهی کوچک ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Profiting from Small Workshop Industries and Its Effect over Urban Development:

چکیده [English]

  Abstract   Small workshop industries, in one way, by their undeniable role in effective occupations in cities and due to close bond with other economical parts, have a remarkable role over urban development and can be useful in national development.   By using documentary, questionnaire and field data, in this article, profiting index of total produce elements in small workshop industries in Khoramdasht Boom-e-hen (2007-2009) situated in metropolitan Tehran has been calculated. Then, by parametric and in parametric statistical ways, spss software and survey studies, its influence on urban development indices has been analyzed.   We have used (kubduglass)’s product model to analyze industry profiting data.   The findings show that “small workshop industries of boom-e-hen have had suitable economical profits."   The results show that there is a positive and meaningful relation between profiting workshop industries and developmental indices such as earning, earning satisfaction, profiting index, amount of using accommodations and some of developmental indices for occupants.   At the end of the article, some techniques of functional improvements in small industries have been presented.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • boom-e-hen
  • Key words: profiting
  • workshop industries
  • Urban Development
  • boom
  • e
  • hen