پیامدهای مهاجرت برای خانوارهای مهاجر به شهر تهران

نویسنده

چکیده

  چکیده   پژوهش حاضر به بررسی پدیده مهاجرت و آثار آن بر خانوارهای مهاجر به شهر تهران پرداخته است. هدف تعیین میزان تغییرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مهاجران و میزان تأثیر پذیری مهاجران از جنبه‌های مختلف محیطی در قالب تفاوت‌های اجتماعی، اخلاقی، رفاهی و نگرشی در مقایسه با افراد بومی است. تحلیل نهایی این پژوهش بر روی 400 خانوار، شامل 200 نفر ازمهاجران و 200 نفر افراد بومی (متولد تهران) به عنوان گروه گواه، در بین خانوارهای معمولی ساکن در مناطق 3، 6 و12 شهر تهران که لزوماً دارای فرزند بالای 10 سال بوده اند، انجام گرفته است.   نتایج پژوهش بر اساس تحلیل‌های دو متغیری آزمون‌های تاو-کندال c و کای اسکوار پیرسون نشان می‌دهد که رابطه معنی داری بین تحرک اجتماعی و پایگاه اجتماعی مهاجران وجود دارد. همچنین بین تغییر وضعیت اخلاقی مهاجران و افراد بومی تفاوت معنی داری وجود دارد که در جریان تحلیل مسیر میزان اثرات متغیرها بر تغییر وضعیت مهاجر و سپس ارزیابی مجدد فرد مهاجر و در نهایت، تآثیر آن بر تمایل به مهاجرت معکوس و ماندگاری بررسی شده است. تبیین فرضیات با تکیه بر دیدگاه‌های کارکردی و کلاسیک مهاجرت صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Consequences of Migration of Families to the City of Tehran

چکیده [English]

 Abstract The present paper explores migration phenomenon and its impacts on the immigrating households to Tehran city. The aim of the study is to determine the extent of economic, social and cultural changes among the immigrants.  Through this study, the scale/rate of affectability of migrants is determined in terms of different social, ethical, welfare and attitudinal frames as compared with those of the natives. The empirical part of the research includes 400 sample households consisting of 200 migrants to Tehran city and 200 natives in the city of Tehran as an evidence group within normal resident households in districts 3, 6 and 12 in Tehran city, who should necessarily have children of 10 years of age and above. The results of the research, based on double-variable analyses of test of Kendall’s taub shows that there is a meaningful relationship between social mobility and social status of the migrants. Similarly, it is concluded that there is a meaningful difference between the change of ethical status of the migrants and those of the natives. In the course of path analysis, the rate of impacts of variables on change of status of the migrant, and consequently the re-appraisal of the migrant, and finally its impact on the tendency of reverse migration and on the tendency to stay have been studied.  Clarification of the hypotheses has been achieved through functional and classical theories of migration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Consequences of Migration
  • Normal resident households
  • Social mobility
  • social status
  • Welfare facilities and Fertility