توسعه و سنجش شاخص‌های کیفیت زندگی شهری

نویسندگان

عضو هیات علمی

چکیده

  چکیده   کیفیت زندگی شهری یکی از مهمترین حوزه‌های مطالعات شهری در کشورهای مختلف است. این مهم به دلیل اهمیت روزافزون مطالعات کیفیت زندگی در پایش سیاست‌های عمومی و نقش آن به عنوان ابزاری کارآمد در مدیریت و برنامه‌ریزی شهری است. کیفیت زندگی شهری معمولاً از طریق شاخص‌های ذهنی حاصل از پیمایش و ارزیابی ادراکات و رضایت شهروندان از زندگی شهری و یا با استفاده از شاخص‌های عینی حاصل از داد‌ه‌های ثانویه و به ندرت با استفاده از هر دو نوع شاخصه‌ها اندازه‌گیری می‌شود. هدف مطالعه حاضر، توسعه و سنجش شاخص‌های کیفیت زندگی شهری در شهر نورآباد، استان لرستان با استفاده از شاخص‌های عینی و ذهنی است. داده‌های مورد نیاز با استفاده از پیمایش خانوارهای شهری در شهر نورآباد جمع آوری شده و البته از برخی داده‌های ثانویه نیز بهره‌برداری گردیده است. 352 خانوار از بین تمام محلات شهر به شیوه تصادفی ساده برای مطالعه انتخاب شدند. روش‌های آماری از قبیل تحلیل عاملی، تحلیل رگرسیون چندگانه، ANOVA و T-test برای سنجش کیفیت زندگی و تحلیل و ارزیابی روابط آن با برخی از خصوصیات فردی استفاده شد. مقایسه نتایج کیفیت عینی و ذهنی زندگی در شهر نورآباد نشان می دهد که 25 درصد خانوارها در حالت بهزیستی و 1/30 درصد در حالت محرومیت قرار دارند؛ در حالی‌که 4/24 درصد آنها در حالت ناهماهنگی و 4/20 درصد در حالت انطباق قرار گرفته‌اند. هر چند که همبستگی بین ابعاد عینی و ذهنی کیفیت زندگی بالا نیست، اما به طور کلی، یافته‌های تحقیق اهمیت مطالعه همزمان ابعاد عینی و ذهنی کیفیت زندگی را نشان می‌دهد، که می‌تواند به پیشبرد مطالعات کیفیت زندگی شهری کمک نماید.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development and Assessment of indicator of Urban Life Quality

چکیده [English]

  Abstract   Quality of urban life is one of the most important of fields of urban studies in different countries. This is due to increasing role of life quality studies in monitoring of public policies and its importance as suitable tool in urban management and planning. The concept of life quality was measured normally through the subjective or objective indicators, and required data to assess were gathered by secondary data and also by study of citizenships perception and satisfaction in study area. The aim of this research is assessment and analysis the urban life quality in Noorabad city in Lorestan province using subjective and objective indicators. The required data was gathered by urban households questionnaires and of course some of secondary data was used. The Statistical methods such as Multiple Regression, ANOVA, and T Student have been to assess life quality and analysis correlation between life quality and individual properties. The compare of objective and subjective life quality indicates shows 25 percent of households in Noorabad city are in well-being status and 30.1 percent in deprivation status, while about 24.4 percent are in dissonance condition and 20.4 percent are in adaptation status. In general the research is emphasizing the contemporaneous study of objective and subjective directions of life quality to improve the ULQ Studies.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words : Urban Life Quality (ULQ)
  • Subjective Indicators
  • Objective Indicators
  • Noorabad