سنجش و ارزیابی میزان موفقیت و کارایی شهرهای جدید

نویسندگان

چکیده

  چکیده   انتقال تکنولوژی و توسعه صنایع بزرگ، گسترش راه­های ارتباطی، امکانات فرهنگی و سایر جاذبه­های فریبنده در شهرهای بزرگ، پیامدهایی نظیر خالی­شدن روستاها، تبدیل روستاها به شهرهای کوچک، همچنین تبدیل شهرهای کوچک و میانی به شهرهای بزرگ و افزایش تعداد شهرها را سبب گردیده است. گسترش بی­رویه و سریع، تراکم و تمرکز بیش از حد جمعیت در شهرهای بزرگ سبب گردیده است که این شهرها قادر به تداوم حیات سالم شهری نبوده، در واقع توان ارائه خدمات لازم برای ساکنان خود را نداشته باشد. با توجه به این مسائل در شهرهای بزرگ و برای توزیع رشد متعادل اقتصادی و اجتماعی و کنترل بی­رویه آنها، ایجاد شهرهای جدید پیرامون شهرهای بزرگ در جهت کاهش جمعیت و جاذبه­های آنها در فاصله مناسب از شهرهای بزرگ پیشنهاد گردیده است. شهر جدید صدرا در فاصله 15 کیلومتری شمال غربی شیراز، به عنوان اولین شهر جدید در ناحیه شهری شیراز به منظور ساماندهی نظام سکونت و جذب سرریز جمعیتی مادرشهر شیراز و کاستن از بار مشکلات این شهر ایجاد گردیده است. این مقاله به بررسی میزان عملکرد شهر جدید صدرا در جذب سرریز جمعیت مادر شهر شیراز و میزان رضایتمندی ساکنان این شهر می­پردازد. روش تحقیق در این پژوهش، مبتنی بر مطالعات کتابخآنهای و اسنادی، مشاهدات میدانی، مصاحبه و به­دست آوردن داده­ها، از طریق پرسشنامه و تجزیه­و­تحلیل اطلاعات با نرم افزار SPSS صورت پذیرفت. یافته­های پژوهش نشان می‌دهد که: تعداد زیادی از خانوارهای ساکن در شهر جدید صدرا سرریز جمعیت شهر شیراز هستند؛ از جمله دلایل مهم مهاجرت خانوارها به شهر جدید صدرا؛ ارزان بودن زمین و مسکن بوده است. میزان رضایت ساکنان شهر جدید صدرا در حد بسیار پایینی قرار دارد و بالاخره این که، 1/61 درصد ساکنان شهر جدید صدرا، تمایلی به اقامت دایم در این شهر ندارند. بر اساس یافته­های پژوهش، میان مدت زمان اقامت و میزان رضایتمندی از شهر جدید صدرا، احساس تعلق مکانی و اقامت دایم در آن، کاسته­شدن مشکلات و تمایل به ماندن دایم، تسهیلات و تجهیزات شهری و میزان رضایتمندی از این شهر و سایر متغیرها که در ادامه تحقیق خواهد آمد، رابطه معناداری وجود دارد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Success rate and efficiency of new towns

چکیده [English]

  Abstract   Technology transfer and big industrial development, expansion of communication paths, cultural facilities and other attractions the enchanting in big cities has been cause such as consequences become empty rurals, rural convert to cities, convert the middle cities to big cities and increasing the number of cities. Irregular and rapid expansion, congestion and population concentration in large cities, have been caused that cities have not able to sustain a healthy urban life and in fact can not provide necessary services for their residents. Considering these issues for distribution in major cities and balanced economic and social development and control of its irregular, has been proposed creating new towns surrounding large cities to reduce its population and attractions, in the distance from major cities. Sadra New town whit distance 15 kilometers in northwest of Shiraz, was created first new town in the urban area of Shiraz in order to rehabilitate the system and attracting overflow of population metropolis Posts Shiraz and reduce problems on the city. This paper reviews function Sadra new town to absorb overflow metropolis of Shiraz population and the amount of city pays residents satisfaction. Research methods in this study was based on library studies and documents, field observations, interviews and obtain data through questionnaires and analyze data using SPSS software performed.Findings of this study indicate that: a large number of households living in Sadra New town are the overflow population Shiraz, important reasons for migration to the Sadra new town households including cheaper land and housing. Satisfaction of residents in Sadra New Town is very low, and finally that, 61/1 percent of new town residents, unwilling to have permanent residence in this city. Based on research findings, between time of resident and Sadra new town satisfaction, sense of place and permanent residence, to reduce problems and willingness to stay permanently, urban facilities and equipment and satisfaction of this town and other variables that more research will have a significant relationship.   

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key words: Sadra new town
 • resident's satisfaction
 • resident's satisfaction
 • resident's satisfaction
 • resident's satisfaction
 • resident's satisfaction
 • resident's satisfaction
 • resident's satisfaction
 • Metropolis of Shiraz
 • resident's satisfaction
 • accountability overflows population