ارزیابی توان اکولوژیک منطقه قزوین جهت تعیین نقاط بالقوه توسعه شهری با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

نویسندگان

چکیده

    چکیده   اهمیت به ‌کار گیری روش‌های عقلانی و نظام‌مند برنامه‌ریزی در مدیریت و استفاده بهینه از منابع، به ویژه منابع طبیعی برای همگان روشن است. از آنجایی که توسعه کالبدی شهرها، نابودی اراضی کشاورزی و گسترش به سمت پهنه‌های آسیب‌پذیر، نظیر حوزه‌های سیلابی و نیز شیب‌های نامناسب را به‌دنبال دارد که در حقیقت باعث به‌هم خوردن تعادل و پایداری اکولوژیک در شهرها می‌شود، ضرورت ارزیابی توان اکولوژیک کاربری توسعه شهری به معنای عینیت بخشیدن به قابلیت بالقوه سرزمین مورد انتظار است. منطقه قزوین از جمله زیست بوم‌هایی است که دچار معضلات ناشی از عدم حاکمیت نظام انضباطی بر منابع طبیعی است. در این تحقیق، پس از مطالعه پارامترهای اکولوژیک، اعم از پارامترهای فیزیکی (شامل توپوگرافی، ارتفاع، شیب، خاک، سنگ مادر، بارندگی، دما و ...) و پارامترهای زیستی (شامل تراکم پوشش گیاهی و مناطق حفاظت شده) که در کاربری توسعه شهری مؤثرند، شناسایی و نقشه سازی این پارامترها در منطقه قزوین، ‌به کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) انجام گردید. سپس توان اکولوژیک منطقه مذکور به کمک مدل اکولوژیک کاربری توسعه شهری و براساس تناسب اراضی (از طریق منطق بولین) مشخص شد. برای این کار، در هر یک از طبقات مدل فوق، شرایط و ویژگی‌های مناسب در منطقه با کد 1 و بقیه با کد صفر مشخص گردید. سپس با ضرب لایه‌ها، ارزیابی توان توسعه شهری برای هر طبقه مشخص گردید که نتایج نشان دهنده وجود تنها طبقه یک (مناسب) کاربری توسعه شهری درمنطقه مورد مطالعه است.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ecological Capability Evaluation of Qazvin Region for Determining Urban Development Potential Points Using Geographic Information System

نویسندگان [English]

  • H. R. Pourkhabbaz
  • M. J. Amiri
  • H. A. Faraji Sabokbar
  • M. Gharakhlou
چکیده [English]

  Abstract   Today, the importance of applying rational and systematic planning methods in management and optimal use of resources, particularly natural resources, is clear for everyone. Urban physical development results in destroying agriculture farmland, moving to hazardous areas like flooding areas, not suitable slopes which in fact damages ecological balance and sustainability in cities. Qazvin region is one of the biomes that have difficulties due to lack of a systematic administration on environmental resources. In this research, identification and mapping of ecological factors in the region, such as physical parameters (Topography, Elevation, Slope, Soil, Geology, Precipitation, Temperature) and biological parameters (Vegetation density and Conservation areas) affecting in urban development land use, was implemented by geographic information system (GIS).Then, ecological capability of the region were distinguished by urban development ecological model bored on systemic analysis method and implemented based on land suitability (Boolean logic). Therefore, in the region, suitable conditions and characteristics were identified with code 1 and rest of with code 0, in each of three stories of the model. Then, by multiplying of the layers, evaluation of urban development capability for every story was implemented that the results indicate the presence only of class 1 (suitable) in the region.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Ecological Capability Evaluation
  • Qazvin Region
  • Urban Development Land use
  • Land Suitability
  • Geographic Information System