تحلیلی بر کاربرد اراضی بافت قدیم شهر کاشان

نویسندگان

چکیده

  چکیده   بافت تاریخی کاشان به دلیل جایگاه خود در مرکزیت شهر، از مهم­ترین محدوده‌ها برای تمرکز خدمات تجاری، اداری، سیاسی، اقتصادی به شمار می­آید.گرچه محدوده بافت تاریخی، تنها بخشی از کل مساحت شهر کاشان را در بر می­گیرد، اما بررسی چگونگی کاربرد اراضی در این محدوده از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا قلب کاشان (مجموعه بازار) هنوز در این قسمت می‌تپد و عناصر کالبدی،مشخص کننده هویت تاریخی شهر در این محدوده قرار دارد. این که چگونه می‌توان مسأله حفظ میراث و ارزش‌های کالبدی بافت تاریخی را با مقتضیات کالبدی زندگی روزمره شهری برقرار ساخت، بخشی از پاسخ خود را در چگونگی کاربرد اراضی پیدا می‌کند که این امر، موجب اندیشیدن تدابیری خاص و برنامه‌ریزی منسجم برای تقسیم کاربردها و میزان وسعت و سران ه آنها با توجه به نقش و کارایی آنها در درون بافت می‌گردد. به طور کلی، هدف از انجام این پژوهش، مطالعه وضعیت موجود کاربردهای زمین در محدوده بافت تاریخی و بررسی وسعت، سرانه، تراکم، پراکندگی هر یک از کاربردهای بافت و شناسایی کمبودها و ایجاد تعادل در تشخیص کاربردها با توجه به اهمیت و کارایی آنها در محدودهْ بافت است. با نگرش به مبانی، مفاهیم و معیارهای کاربرد اراضی، بافت قدیم شهر کاشان، با مساحتی معادل 478 هکتار و جمعیتی برابر 45133 هزار نفر(در سال 1385)، بررسی و تحلیل گردید. بافت تاریخی شهر در وضع موجود، در کاربردهای فرهنگی، ورزشی، تفریحی و فضای سبز دارای کمبود است و این کمبود، مشکلاتی را در زمینه انحراف اجتماعی و عقب افتادگی فرهنگی- اجتماعی جوانان ساکن در بافت شهر سبب گردیده است. از نتایج این پژوهش می‌توان اشاره نمود که برخی کاربرد‌ها، مانند: کاربرد اداری، تجاری ( بازار) در داخل بافت دارای عملکرد فرا شهری هستند؛ به طوری که نسبت به سایر کاربردها جذب و تولید سفر بیشتری دارند. ضمن اینکه یک سری کاربردها در داخل بافت وجود دارند که تأثیر مثبت بر سایر قطعات مجاور می ‌گذارند.     

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis on the Historical Texture Land Use of Kashan City

چکیده [English]

  Abstract   According to the location of historical Texture of Kashan in city center, it is one of the most significant areas to centralize trade, official, political and economical services. Although it covers a small part of Kashan city, studying land use in the area is an important issue. Because of the heart of the city ( Bazaar) is still alive in this part and mould setting located in this area which identify individuality of city. Reply to this question that " how can it be possible to set up the heritage protection and the mould credits of the historical Texture with the mould exigencies of current civil life" is in relation to the land usewhich leads to contrive a special expedient and comprehensive planning for land divisions base on extent and portions ofusages regarding to their role and efficiency . Generally, the purpose of this research is investigation of present status of land use in the historical texture of Kashan. Also study of extent, portion, distribution, and compaction of land use to determaine the shortages and operate equilibrium for in identifying the usages regarding to their preference and efficiency. Base on principles concepts, and Land Use criteriahas been analyzed the old texture of Kashan with area of 478 ha and population of 45133 (in 2006 ). In present status, which have been historical texture of Kashan has shortages in cultural, sport, recreative and green spaces usages caused social anomy and social - cultural problems for young people. Result of, this research indicated that some usages such as official and trade inside texture of city, have vast extent productivity, so that have more production and attraction compare to the other usages. Besides there are some usages inside the texture with positive effects on another neibouring parts.     Key word : old texture , urban land use , urban planning, kashan

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key word : old texture
  • urban land use
  • urban planning
  • Kashan