تحلیلی بر برنامه‌ریزی کاربری پارکینگ در شهر اصفهان با استفاده از مدل‌های کاربردی برنامه‌ریزی منطقه‌ای

نویسنده

چکیده

  چکیده   عدم تعادل مناطق و بخش‌های مختلف شهری از خدمات و امکانات شهری و توزیع نامناسب کاربری‌های شهری، یکی از زمینه‌های عینی است که همواره ذهن برنامه‌ریزان و مدیران شهری را به خود مشغول نموده است. در شهر اصفهان نیز با توجه به رشد و گسترش شهرنشینی، مهاجرت‌های شهری و ضعف و کمبود امکانات و خدمات شهری، معضلات شهری بیش از پیش پیچیده‌تر شده و برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. در میان کاربری‌های شهری، کاربری پارکینگ، از جمله کاربری‌هایی است که کلیه کاربری‌های شهری به وجود آن نیاز دارند و روشن است که در دنیای وابسته به اتومبیل، پارکینگ‌ها نیز به اندازه راه‌ها و پل‌ها اهمیت دارند، زیرا دسترسی آسان به محل کار، سکونت، خرید، تفریح و... را میسر ساخته، بخش لاینفکی از تأسیسات زیربنایی هستند. همچنین از آن جا که زمان توقف خودروها در شهرها به مراتب بیشتر از مدت زمان حرکت آنهاست، از این رو پیش­بینی فضای مناسب پارکینگ برای اتومبیل­ها، بویژه در مناطق پرتراکم و مرکزی شهر از اهمیت زیادی برخوردار است. اما به رغم همه برنامه‌ریزی‌هایی که در راستای ساماندهی کاربری پارکینگ در سطح شهر اصفهان صورت گرفته و با همه تمهیداتی که توسط مدیران شهری اندیشیده شده است، وضعیت کاربری پارکینگ در حال حاضر بسیار نگران کننده است و به عنوان یکی از معضلات پیچیده شهری از آن یاد می شود. از طرف دیگر، حجم ورود اتومبیل به شهر اصفهان، خرید و تملک آسان خودرو و علاقه شهروندان به استفاده از اتومبیل شخصی، به دلایل متعدد و افزایش روزافزون سفرهای شهری، به واسطه دسترسی نامناسب به خدمات شهری، از جمله علل دیگری است که بر اهمیت کاربری پارکینگ می‌افزاید. با این اوصاف ، این مقاله می‌کوشد با نگاهی جغرافیایی ، وضعیت کاربری پارکینگ را در سطح شهر اصفهان با استفاده از سه مدل کاربردی (تغییر سهم، آزمون موازنه سرانه و روش آزمون همبستگی اسپرمن) تجزیه و تحلیل نماید. نتایج به دست آمده از مدل‌های مذکور، نشان می‌دهد که سرانه کاربری پارکینگ در مناطق 1،3، 4،5 و 10 پایین‌تر و در مناطق 2، 6، 7، 8، 9 و 11 بالاتر از سرانه شهر اصفهان است. اما اختلاف میان مناطق یازده گانه و کل شهر اصفهان ، از این نظر چندان زیاد نیست. از طرف دیگر سرانه پیشنهادی طرح تفصیلی مصوب برای این کاربری، در هیچ یک از مناطق یازده گانه تحقق نیافته ، تمام مناطق شهری اصفهان از این لحاظ دارای کمبود هستند که در مناطق 3، 1 و 5 این مسأله حادتر است. در پایان نیز راهکارها و پیشنهادهایی در راستای حل این معضل شهری ارایه شده است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of parking land use planning in Isfahan city

چکیده [English]

  Abstract   Disequilibrium of urban different sectors in facilities, urban services and poor distribution of urban land use is an objective field which considered urban planners by urban managers. In Isfahan regarding growth and spread of urbanization, urban migration, weakness and lack of urban services, the urban problems are more complex than ever and urban land use planning has been faced with serious challenges. Among the urban land use, parking land use is one of the users that all urban users need it and it is clear that in a world dependent on car, parking as well as roads and bridges are important, because easy access to work, residence, shopping and entertainment are made possible with them. Therefore it is an integral part of the infrastructure sector. Since the time of car stops in cities is much longer than their departure time, therefore predicting the suitable space for parking cars, especially in crowded areas and downtown is very important. But despite all the organizational planning for parking in the city of Isfahan and the great help and assistance of city managers, parking user condition in the present situation is very worrying and it can be mentioned as a complex urban problem. On the other hand, volume of vehicle entry to the city of Isfahan, the ease of car buying and ownership interest of citizens to use personal vehicles for various reasons and the increase of urban travel because of poor access to municipal services, is one of the reasons that signify the importance of parking user. This article is trying to analyze the geographical situation in the city for the parking of three user’s models (shift share, per capita balance test and correlation test). The results from these models shows that per capita for parking in areas 1, 3, 4, 5 and 10 are lower and at the regions 2, 6, 7, 8, 9 and 11 are above per capita in Isfahan. But the difference between eleventh regions and the entire city of Isfahan in this respect is not too much. On the other hand, the proposed per capita of approved plan for this user, is not achieved in any of the eleventh regions, and all of these urban areas are deficient in this respect and in regions 1, 3 and 5 this issue has become excessively acute. At the end, analysis and recommendations in order to solve urban problems are presented.     

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words : parking land use in Isfahan city
  • eleventh regions
  • shift share method
  • the per capita balance model
  • correlation test