تحلیلی بر تأثیر فرودگاه مهرآباد بر توسعه فعالیت‌های اقتصادی، صنعتی و گردشگری شهر تهران 1385-1380

نویسنده

چکیده

  چکیده   در قرن حاضر حمل و نقل هوایی در روابط کشورهای مختلف جهان، تبادل فرهنگ، نمایش قدرت‌های اقتصادی و نظامی و تسریع امورحیاتی یک کشور نقش حساسی بر عهده دارد، و در این بین فرودگاه‌ها بخش حیاتی و مهمی از سیستم حمل و نقل هوایی را تشکیل می‌دهند و در واقع زیربنایی­ترین بخش در صنعت حمل و نقل هوایی محسوب می‌شوند. در حال حاضر با توجه به اهمیت فرودگاه‌ها در جابه‌جایی مسافران و درگیر بودن مسایل اقتصادی، صنعتی و گردشگری و ... در این صنعت، لازم است به بررسی نقش فرودگاه در تسریع فعالیت‌های فوق پرداخته شود. بدین منظور در این مقاله فرودگاه مهرآباد، به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است و با استفاده از اطلاعات مربوط به تعداد مسافران هوایی داخلی ورودی و خروجی ماهیانه فرودگاه مهرآباد، (از20 شهر)، طی سال‌های 85-1380، رتبه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی شهرهای مذکور، تعداد گردشگران وارد شده به مهرآباد و با کاربرد مدل‌های جاذبه، رگرسیون و سری‌های زمانی و نرم افزار Spss و Itsm به تحلیل نقش عامل فاصله در تقاضای سفر هوایی به تهران (مدل جاذبه)، تأثیر فعالیت‌های اقتصادی، صنعتی و گردشگری در تقاضای سفر هوایی به تهران (مدل رگرسیون)، و پیش‌بینی تعداد مسافران ورودی و خروجی مهرآباد طی سال‌های 90- 1388 (مدل سری‌های زمانی) پرداخته شده است. نتیجه تحلیل فوق مشخص می‌کند عامل فاصله سایر شهرهای کشور تا تهران در تقاضای سفرهای هوایی به تهران طی سال‌های فوق 17% دخالت دارد (17% R2= ) و بین عوامل اقتصادی، صنعتی و گردشگری، عامل فاصله و فعالیت صنعتی بیشترین تأثیر را در تقاضای سفرهای هوایی به فرودگاه مهرآباد داشته است. همچنین تعداد مسافران ورودی و خروجی فرودگاه مهرآباد در سال‌های آینده رو به افزایش است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analytical research on the Mehrabad airport effects on the economical, Industry and tourism development in Tehran years 2001-2006

چکیده [English]

  Abstract   In present century the air transportation has had a very important role in relations between different countries of the world, as exchanging of culture, showing the economical and military power and speeding the vital affairs of a country and in this case airports form a very critical role in the Air Transportation system. In fact, airports are considered to have the most basic role in Air Transportation industry. At present, ,regarding the importance of airport in transferring travelers and being busy with the economical, industrial, tourism and problems, it seems necessary to survey the role of airport in speeding the above activities. The reach at this target Mehrabad Airport has been chose as a model in this article ,using the monthly information gotten from passengers coming in and out of Mehrabad Airport to (20 cities), Ranking the economical, industry activities in these cities years 2001 to 2006, the number of tourist entering in Mehrabad Airport and using the gravity model, regression model and time series model with the help of using Spss and Itsm soft ware's, the interval request to travel to Tehran (Gravity Model) have been analyzed, and the market demands for economical, Industry and tourism (Regression Model) has been used and anticipating the number of travelers entering and going out of Mehrabad Airport during the years 2007 to 2009 (Time series Model). The consequence of the above analysis show that the distance of the cities Tehran has been an important factor to travel by air to Tehran and vice versa has an important effect with the rate 17% ( R2 =17%), between economical, industry and tourism factors the distance and industrial activities have had the highest effect to demand for air traveling. It also should be noted that travelers coming in and out of Mehrabad Airport will be increased in future.     

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Air transportation
  • Mehrabad Airport
  • Gravity Model
  • Regression Model
  • Time series Model