ارزیابی سازگاری کاربری اراضی شهری با استفاده از مدل تصمیم‌گیری چند معیاره فازی

نویسندگان

چکیده

  چکیده   سازگاری و ناسازگاری بین کاربریهای شهری به دلیل تأثیرات مثبت و منفی است که کاربریهای همسایه بر روی هم دارند. برای چیدمان کاربریها درکنار یکدیگر و مکان یابی کاربریها، معیارهای ویژه ای برای هرکاربری در نظرگرفته می شود؛ به طوری که قرارگیری دوکاربری در کنار هم باید با توجه به این معیارها صورت گیرد. ناکارآمدی تک بعدی نگری و لزوم جامع نگری در اتخاذ بهینه ترین تصمیم در مکان یابی کاربری ها، بهره گیری از تخصص های مختلف، بر اساس معیارهای چند گانه کمی و کیفی و استفاده از تکنیک ها و روش های (تصمیم گیری گروهی) و (چند معیاره) را بیش از پیش ضروری نموده است . تعدد عوامل تأثیرگذار برسازگاری لزوم به کارگیری روش های تصمیم گیری چند معیاره را محرز می نماید. از طرف دیگر، در نظر گرفتن این معیارها در قالب سنتی مشکل است، در حالی که با GIS می توان معیارهای مورد نظر را به صورت لایه های مختلف در قالب نقشه های معیار به کار برد. بنابراین، در ارزیابی سازگاری کاربریهای شهری، از یک طرف نیازمند استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی برای مدل سازی مکانی روابط بین کاربریها و از طرف دیگر، نیازمند سامانه های پشتیبان تصمیم گیری و مدلهای تصمیم گیری چند معیاری هستیم. ابهام و عدم قطعیت ذاتی حاکم بر محیط های تصمیم گیری از یک سو و ناسازگاری و بی دقتی در نظرها و قضاوت های افراد تصمیم گیرنده از سویی دیگر، باعث شده است تا نظریه مجموعه فازی و پیرو آن منطق فازی به صورتی کارآمد و مفید برای مواجهه با ابهام موجود در برنامه ریزی ها و تصمیم گیریها در آید. در مقاله حاضر، با استفاده از تکنیک AHP و مدل های تصمیم گیری چند معیاره در محیط فازی، مدلی برای ارزیابی سازگاری کاربری های شهری با در نظر گرفتن کلیه عوامل مؤثر بر آن ارایه می گردد. در این مقاله، مراحل مختلف مدل پیشنهادی تشریح و توصیف می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Urban Land Use Compatibility Using "Fuzzy Multi-Criteria Decision- Making"Model

نویسندگان [English]

  • S.R. Ghafari
  • S. Shafaghi
  • N. Salehi
چکیده [English]

  Abstract   Compatibility and incompatibility among the urban land use is a result of the negative and positive of the neighboring uses on one another.in order to set up the land uses next to one another and their positioning, specific criteria are taken into account.This is done in a manner that the set up the two land uses next to each other is conducted with regardes to these criteria.the inefficiency of single- sided perspective and the need for having a comprehensive perspective regarding optimum decision making in positioning of uses, exploitation of different specialties, based on qualitative and quantitative multi-criteria have increased the necessity of using the "group decision-making" and "multi-criteria" techniques and methods more than ever. The number of the effective factors on compatibility do confirm the necessity of implementing the multi-criteria decision-making methods.on the other hand, considering these criteria in a traditional format is difficult, while through GIS application of the desired criteria in different layers of criteria maps becomes possible . therefore, in evaluation the urban land uses, we need to use the Geographical Information Systems for positioning model construction between land uses relationships on one hand, and Decision Support Systems and multi-criteria decision-making models on the other hand. The inherent ambiguity and lack of certainty that prevails the decision-making environments on one hand, and incompatibility and lack of precision in the views and judgments of the decision-makers on the other hand have caused the cumulative fuzzy theory and consequently the fuzzy logic seem efficient and practical in order to face the existing ambiguities in planning and decision-making. in this article, applying the AHP thechnique and multi-criteria decision-making models in fuzzy environment, a model is developed to evaluate the urban land uses compatibility regarding the main effective factors. Here, different stages of the proposed model is desired an explained.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Compatibility evaluation
  • Multi-criteria Decision-making
  • Multi
  • criteria Decision
  • Making
  • AHP
  • Fuzzy Model