رویکرد آمایشی در تحلیل نظام شهری با تأکید بر مفهوم مناطق همگن و اداری

نویسندگان

چکیده

  چکیده   در مجامع علمی و کارشناسی آمایش سرزمین، همواره تحلیل های متعدد و متضادی در خصوص ویژگیهای نظام شهری مناطق صورت گرفته است و نتایج ارایه شده به دلایلی نظیر تعریف مناطق بر اساس محدوده های اداری وسیاسی و یا استفاده صرف از مدلها و تکنیک ها بدون توجه به کاربرد منطقه ای آنها، دارای تفاوتهای اساسی و متضاد بوده و تصمیم گیری مناسب را برای مدیران و برنامه ریزان دچار مشکل ساخته است. هدف اصلی این مقاله، مقایسه تاثیر انتخاب محدوده های جغرافیایی در استخراج نتایج متفاوت در تحلیل های آمایشی ازمنطقه است. این مقاله موضوع انتظام فضایی شهرها را در دو منطقه آذربایجان، شامل: استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل به عنوان یک منطقه همگن از یک طرف و استان آذربایجان شرقی به عنوان یک منطقه سیاسی و اداری از طرف دیگر بررسی نموده است. نتایج نشان دهنده تفاوت بسیار زیاد ویژگیهای نظام شهری بین منطقه همگن و منطقه سیاسی اداری است. با انتخاب استان آذربایجان شرقی به عنوان یک منطقه، الگوی نخست شهری وضعیت فوق برتری را نشان می دهد، ولی با انتخاب منطقه همگن آذربایجان، الگوی نخست شهری به وضعیت برتری مطلوب تغییر پیدا می کند که نشان دهنده وضعیت مطلوب برای منطقه است. در این مقاله، به ضرورت توجه جدی به تعریف علمی منطقه در مطالعات توسعه شهری و منطقه ای اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial Approach in urban system analysis with emphasis on homogenous and political region concept

نویسنده [English]

  • N. Zali
چکیده [English]

    Abstract   In the scientific societies, have been conducted multiple and conflicting analysis about the characteristics of regional urban systems. The results presented have made trouble for managers and planners to decisions by reasons such as the definition of regions based on administrative and political limitations. The main purpose of this paper is to compare result of selecting administrative and homogenous regions in extraction different results by same models and techniques. This article has been examined spatial order of cities in both regions of Azerbaijan, including the provinces of East Azarbaijan, West Azarbaijan and Ardebil provinces as a homogeneous region, and other hands East Azarbaijan province as a political and administrative region. The results show there are very high differences between the characteristics of urban systems in homogeneous region and administrative region. The results show that by selection of east Azerbaijan province as a region, urban system pattern indicates primate city condition, but selecting Azerbaijan as a homogeneous region, this pattern becomes optimal primate system condition. Finally in this research we are emphasis on necessity of scientific definition of region in difference urban and regional development studies.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key word: Urban network
  • Homogenous region
  • Administrative region
  • East Azerbaijan
  • Primate City