شناخت پتانسیل های گردشگری منطقه آبگرم سردابه در استان اردبیل با روش SWOT

نویسنده

چکیده

  چکیده   ویژگی های اقلیمی، توپوگرافی، شرایط کم نظیر اکوسیستمی، پوشش مرتعی و بخصوص آب های گرم ، از جاذبه های گردشگری منطقه به شمار می روند. در این تحقیق ، پرسش این است که پتانسیل ها و محدودیت های توسعه گردشگری منطقه سردابه کدام است و چه راهبردها و راهکارهایی برای توسعه گردشگری که به توسعه منطقه منجر شود ، وجود دارد؟ مقاله حاضر ، شناخت پتانسیل های گردشگری منطقه آبگرم سردابه در استان اردبیل با استفاده از روش SWOT است. در این مدل ، ارزیابی کننده "نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید" بهترین راهبرد برای فرایند برنامه ریزی راهبردی طبیعت گردی محسوب می شوند. روش جمع آوری داده ها و تحلیل اطلاعات مورد نیاز بیشتر اسنادی، تحلیلی و پیمایشی است. نتایج حاصل ، بیانگر آن است که فصل تابستان ، بخصوص مرداد ماه در این منطقه با داشتن شرایط محیطی خنک و در شرایط بیوکلیمایی تحریک ملایم ، بهترین نقاط قوت برای گردشگری محسوب می شود. برودت سرما درفصل زمستان، نبود مکان اقامتی بیش از یک روز، بهداشتی نبودن در آبهای گرم و نبود پارکینک ، از نقاط ضعف منطقه به شمار می رود. همچنین ، مهمترین عامل جذب گردشگری در منطقه سردابه ، در درجه اول عوامل محیطی ، از قبیل چشم انداز مناسب طبیعی و آب و هوای خنک از ماه اردیبهشت تا آخر آبان و در درجه دوم آب های گرم است. راهکارهای این پژوهش می تواند در بهینه سازی وضع موجود و ساماندهی طبیعت گردی در این منطقه مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognizing of tourism capabilities of Sardabeh hot water region in Ardebil Province using SWOT method

نویسنده [English]

  • b Sophani
چکیده [English]

  Abstract   Climatic characteristics, geographical and topographical conditions such as special Ecosystem, pastures and water resources, unique land scape , waterfall and hot water, are Tourism Attractions in Sardabeh region. The question in this research is what are the potential and constraints of region for tourism developing and what the strategies to develop regional tourism? In the present article has been studied capabilities of tourism in sardabeh considering strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT). The research is based on analytical methods. Results indicated that the summer season, especially ugust in the region, with mild conditions canbe best time to attract tourist and considered as strength. Cold winters, the lack of sufficient sanitation and residences are Weakness point in tourism management. The most important factors in attracting tourists are environmental factors such as unique lands capes and mild climate after may until November. The results of this research can be affect on improvement of study area conditions.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words : Environmental Factors
  • Tourism
  • Regional Sardabeh
  • SWOT Model