بررسی ارزش‌های اخلاقی جوانان شهری اصفهان

نویسندگان

چکیده

چکیده   هدف: این مقاله به بررسی ارزش‌های اخلاقی جوانان شهری اصفهان، شامل صداقت و راستگویی،‌ درستکاری، انصاف و عدالت، گذشت، پایبندی به قول و قرار، خیر خواهی و کمک به دیگران، امانتداری و یکرنگی و اخلاص می‌پردازد. روش: در انجام این پژوهش از روش پیمایشی( Survey ) استفاده شد. برای جمع‌آوری داده‌های میدانی با 300 جوان با استفاده از پرسشنامه مصاحبه شد. روش نمونه‌گیری این پژوهش، روش نمونه‌گیری دو مرحله‌ای است. نتایج: نتایج حاصل نشان می‌دهد ارزش‌های اخلاقی از اهمیت زیادی برای جوانان برخوردار نیستند. اکثر شاخص‌های اخلاقی کمتر از حد متوسط هستند. همچنین، بیشتر ارزش‌های اخلاقی کمتر مورد توجه اعضا قرار گرفته یا رعایت می‌شوند. وجود همگنی ارزشی بین جوانان باعث شده خصوصیات زمینه‌ای، شامل: جنسیت، سن، سطح تحصیلات، وضعیت تاهل و وضعیت اقتصادی بر چگونگی ارزش‌های اخلاقی جوانان تاثیری نداشته باشد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Survey of Isfahan youths moral values

نویسندگان [English]

  • R. Rabani
  • S. Shahab
چکیده [English]

  Abstract   The purpose of this study was to investigate the city of Isfahan youths moral values including Veridicity, Honesty, Equity, Tolerance and Charitable. Research method was documentary and survey. Data was collected through questionnaire and interview with 300 youths. Sampling was two stage sampling. Findings showed moral values didn't have much important for Isfahan youths. More of moral values are low of middle value. Also, the most of Isfahan youths pay attention less to moral values. The valued harmony caused the grounded characteristic including gender, age, education, Marital status and Economic situation didn't affect on Isfahan youths moral values.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Moral values
  • Veridicity
  • Honesty
  • Charitable
  • Tolerance
  • Equity