شناسایی مزیت‌های رقابتی در صنعت گردشگری به منظور جذب گردشگران خارجی مورد مطالعه استان اصفهان

نویسندگان

چکیده

  چکیده   فاصله بین وضع موجود در جذب گردشگران خارجی در استان اصفهان در مقایسه با آنچه که به عنوان وضع مطلوب باید باشد بسیاز زیاد است؛ عوامل متعددی در بوجود آمدن این شکاف نقش دارند در این تحقیق موانع موجود در جذب گردشگران در سه محیط داخل، نزدیک و دور در صنعت گردشگری مورد بررسی قرار گرفته است تا با شناخت و رفع موانع موجود مزیت‌های رقابتی شناسائی و مورد توجه قرار گیرند جامعه آماری مورد مطالعه مدیران بخش گردشگری سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان همراه با مدیران دفاتر خدماتی گردشگری و تورگردانان می‌باشند که با نمونه گیری تصادفی ساده با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته کار جمع آوری اطلاعات از 39 نمونه انجام شده است در ساخت پرسشنامه از مدل‌های زنجیره ارزش و پنج نیروی رقابتی پورتر و مدل PEST استفاده شده است ،با توجه به اینکه در پرسشنامه یکصد و بیست سوال مورد پرسش نمونه‌های جامعه آماری قرار گرفت برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از آمار توصیفی شامل جداول توزیع فراوانی،معیارهای توصیفی،نمودارها، میانگین، انحراف معیار و در آمار استنباطی ازآزمون t مستقل تک نمونه ا ی و t دو متغیره استفاده شده است و با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل و خلاصه سازی داده ها انجام شده است، اطلاعات بدست آمده تایید فرضیات تحقیق را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the competitive advantages of tourism industry in order to attract foreign tourists' case study Isfahan province

نویسندگان [English]

  • A. Kazemi
  • K. Azarbayjani
  • A. Sanayei
  • B. Ranjbarian
  • K. Azarbayjani
چکیده [English]

  Abstract   The existing situation of the absorption of foreign tourists in Isfahan province is very distant from what is considered to be a desirable situation several factors contribute to this gap. In this research the existing barriers of tourism industry in attracting tourists to the three environments in side, close and far, has been studied so that with the recognition and elimination of those barriers the competitive advantages and are identified considered. The statistical community includes managers of tourism sector of Isfahan Cultural Heritage, managers of tourism services and tour guides. The data is collected from 39 people selected random yond a researcher-designed questionnaire is used to construct the questionnaire value chain models and five competitive forces model of porter, PEST and model are used. Since one hundred and twenty questions are questioned from the sample, descriptive statistics including frequency distribution tables, descriptive factors, charts, mean, standard deviation are used to analyze the data and in the inferential statistics one and tow variables T-Test are used. The analysis summarization of data is done using spss software. The results confirm the research hypotheses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Tourism industry
  • Foreign tourists
  • Competitive Advantage
  • Isfahan province