بررسی رابطه بین ویژگی‌های فردی زنان و مشارکت آنان در فرایند توسعه روستایی (مطالعه موردی: دهستان درزآب – شهرستان مشهد)

نویسندگان

چکیده

  روند تحول مشارکت زنان روستایی ایران در طول دهه‌های اخیر با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است. تصور بر این است که ویژگی‌های فردی زنان روستایی نقش بارزی در مشارکت یا عدم مشارکت زنان روستایی در فرایند توسعه ایفا می‌نماید. در این مقاله تلاش شده تا میزان ارتباط ویژگی‌های فردی و مشارکت زنان در فرایند توسعه‌ نواحی روستایی بررسی گردد. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی- تحلیلی و همبستگی است که بخش عمده‌ای از داده‌های آن بر اساس مطالعات میدانی و با روش نمونه‌گیری (کوکران) از سطح 250 خانوار نمونه‌ منطقه جمع‌آوری شده است. یافته‌های مطالعه بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون‌های همبستگی پیرسون نشان می‌دهد که ارتباط معنی‌داری بین ویژگی‌های فردی و مشارکت‌پذیری زنان روستایی وجود ندارد، اما بر اساس آزمون ویلکاکسون رابطه‌ معنی‌داری بین سن، درآمد ماهیانه‌ و انواع مشارکت زنان روستایی در منطقه مورد مطالعه وجود دارد. در توزیع فضایی رابطه بین عوامل فردی متأثر از دیدگاه زنان روستایی و مشارکت در چهار روستا همبستگی مستقیم و نسبتاً کاملی وجود دارد. با توجه یافته‌ها، راهکارهایی شامل تجهیز و سرمایه گذاری در امور اقتصادی روستاها، آموزش زنان و دختران روستایی، تشکیل بانک اطلاعاتی برای شناسایی قابلیت‌های زنان روستایی، ارتقای آگاهی‌های آنان نسبت به حقوق، توانمندی‌ها و استعدادهای خود و مزایای مشارکت در جامعه از طریق آموزش و رسانه‌های گروهی و غیره پیشنهاد می­شود.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between individual characteristics of women and their participation in rural development process (Case study: Darzab Dehestan - Mashhad County)

نویسندگان [English]

 • J. Javan
 • A.A. Anabestani
 • S. Ahmadzadeh
چکیده [English]

  The relationship between individual characteristics of women and their participation in rural development process (Case study: Darzab Dehestan - Mashhad County)     A.A. Anabestani, J. Javan, S. Ahmadzadeh   Received: June 26, 2011/ Accepted: January 16, 2012, 15-18 P     Extended Abstract   1. Introduction   During recent decades, changes in rural women's participation in Iran have witnessed some ups and downs, and it is believed that individual characteristics of rural women play an important role in their participating or not participating in the rural development process. In this paper, it is tried to analyze the relationship between the individual characteristics of rural women and their effects on rural women’s participation in rural communities.   Furthermore, this paper has also analyzed the spatial distribution of the relationship between these two variables in the study area so that one can use their results as a     Author (s)       A.A. Anabestani ( * )   Associate Professor of Geography and Rural Planning, Ferdowsi university of Mashhad, Mashhad, Iran   e-mail: anabestani@um.ac.ir   J. Javan   Professor of Geography and Rural Planning, Ferdowsi university of Mashhad, Mashhad, Iran   S. Ahmadzadeh   M.A. of Geography and Rural Planning, Ferdowsi university of Mashhad, Mashhad, Iran       basis for further investigations, planning and policy making in rural areas especially in the study area namely Darzab District of Mashhad County.     2- Theoretical bases   This study was carried out in a descriptive and correlational research method. Some parts of the data were collected by field studies, questionnaires and interviews, and some other parts of the data such as conceptual framework of theoretical research, documents and censuses have been obtained through library research. The study area included all the villages in the rural district that based on Cochran formula, 14 villages with a population of 1,315 households were surveyed. Sharp-Cochran sampling method with a confidence level of 95%, and 6% chance of error as a simple random sampling was used for estimating the number of samples. Accordingly, to investigate the relationship between individual characteristics and types of women participation in development process in rural areas, 250 women (18 year old women and older) have been questioned. After data collection and processing in SPSS, ArcGIS software environments, etc., data were analyzed. The main question in this study was: “Is there any relationship between individual characteristics of rural women and their different types of participation in the rural areas?” The following hypothesis was proposed:   “There is a significant relationship between the individual characteristics of women and their participation in the process of rural development".     3– Discussion   Using Kruskal-Wallis, the study results show that there are significant differences between participation in different age groups which of course seems to be reasonable. The participation rate for women in the age groups under 40 was low for they were usually busy doing homemaking activities, or taking care of kids. However, the participation rate for women over 60 years of age was also low for they were dealing with aging problems. Nevertheless, there was not any significant relationship between the level of participation and education and marital status. The participation rate among employed women, considering their monthly income, was not significantly different, but the participation rate for women of different age groups considering their household’s income was significantly different. For example, 13 percent of households had a monthly income of less than 100 dollars, 36 percent of households gained less than 200 dollars a month and so on. Anyway, this statistical conclusion seems logical, because economic weakness and problems in low-income households are so immense that rarely provide them with any opportunity for participating in different activities.   Polling among the rural women of the study area shows that there is a significant and positive correlation between individual characteristics affecting rural women's participation and various civic, community, non-formal activities among rural women. In other types of participation, namely political, religious, and economic ones, the value of significant coefficient is greater than 0.05 therefore, in this part, there is no a significant relationship between individual characteristics and participation. The level of correlation between individual characteristics and civic and local participation of rural women in the society is partially direct. In other words, the higher the level of individual factors affecting the participation of rural women, the greater the chance of women's participation in various social and economic activities.     4– Conclusion   Pearson correlation coefficient was used to examine the relationship between women's participation in rural development process and their individual characteristics (age, education, marital status, duration of marriages, number of children, knowledge, level of self-confidence, development thinking and level of health) based on data collected from the surveys. Overall results show that there is not a strong correlation between women's participation of the study area and their characteristics, but generally it could be stated that there is a significant relationship between some individual characteristics and some types of participation in the study area. Besides, based on the results obtained from the perspective of rural women and their actual individual characteristics, there was not a significant relationship between individual characteristics of women and their level of participation (excluding local, civic and non-formal participation) in the study area.     5– Suggestions   The most important strategies proposed to improve rural and social capital include:   Providing training opportunities for women and girls in rural communities plays an important role in development of various kinds of participations. The training is useful not only for rural women, but also has a great impact on the overall health of their families and makes them ready to take advantage of future opportunities. By training, we do not mean just formal education.   To set up databases for identification of individual characteristics, and economic, and cultural potentials of rural women and evaluate their participation.   To hold a proper authority responsible for management of rural areas and addressing the issues of rural women in villages.   To strengthen the social capital of rural women by increasing their level of social trust, raising their awareness of their rights, talents, capabilities and benefits of participating in the society through education, mass media, and providing opportunities for people to set up none governmental and civic organizations in the villages.   Keywords: Knowledge, Self-confidence, Development thinking, Political participation, Economic participation, Civic participation.     References   Alvani, S.M. Zrghamifard M, (2001) "The Role of Women in Development", Journal of Scientific - Educational Management (manage), No. 113.   Azahari, D. H. (2008) “Indonesian rural women: The role in agricultural development”. Analisis kebijakan Pertanian. 6 (1): 1-10.   Buzarjomehry. Kh. and Naybzadeh. F, (2009) "Evaluation of rural women facilitators project on interactive communication and increased of rural women's participation in various areas of rural development (Case study: Mazul Dehestan of Central District of Neyshabour County)," Women's Studies Quarterly, Volume 7, Issue 3, pp. 87-69.   Damisa, M. A. and Yohanna, M. (2007) “Role of rural women in farm management decision making process”. World Journal of Agricultural Sciences 3 (4): 543-546.   Falihi, N., (2001) "Women, Development and the multiplicity of roles," Olive Leaf Publications: Tehran.   Ghaniyan, M., (2008) "The role of rural women in exploitation, protection and restoration of natural desert," Journal of Women research, Volume 6, Issue 1, pp. 135-119.   Ghlamalizadeh. S and Rezaeemoghaddam. K. (2009) "The study of the major challenges of rural women's participation in cooperatives," Journal of Agriculture and Natural Resources, 7, No. 25, pp. 25-19.   Governor of Khorasan Razavi, (2011) the last country divisions of Mashhad County.   Hajilou. F, Khani. F, Taghavi. N. and Moqhaddamvahed. M., (2007) "Factors affecting the success of female facilitators in the creation of independent groups of rural women: a case study of East Azarbaijan," Journal of Roosta VA Towsee, 10, No. 1,   Hajilou. F, Khani. F., (2008) "The effect on men's attitudes to independent groups of rural women, Case study of East Azarbaijan," Journal of Roosta Va Towsee, 11, No. 1, pp. 171-151.   Hoque, M. and Itohara, Y. (2008) “Participation and decision making role of rural women in economic activities: A comparative study for members and non-members of the micro-credit organizations in Bangladesh”. Journal of Social Sciences 4(3): 229-236.   Jomehpour. M. (2006) "Introduction to rural development planning: perspectives and methods," SAMT press.   Kalantari, KH. (2003) "Measuring the level of rural development in the Torbat –Heydariyeh County", 79-1365, Geographical Research, No. 40, pp. 41-54.   Krishna, I, (2006) "Social capital, trust, democracy and development", to attempt Kian Tajbakhsh, translated by A. Khakbaz and H. Pouyan, Shirazeh Publisher: Tehran.   Mirakzadeh. A.A. Aliabad. V. And Shams. A, (2010) "Analysis of barriers to the participation of rural women in education and promotion programs," Journal of Rural Development, Year 13, No. 2, pp. 165-147.   Mirtorabi. M.S. Hejazi. Y, And Husseini. S.M., (2010) "Communication factors influencing rural women's participation in the activities of the agricultural sector, Case study: Asara District of Karaj", Woman and society's magazine, the first year, No. 4, pp. 32-19.   Mosaffa, N., (1996) "Political participation of women in Iran," State Department Press Institute: Tehran.   Motiee Langeroudi, S.H, (1997) "Economic Geography of Iran (agriculture)", published by University Jihad: Mashhad.   Nolan, Patrym and others (2001) Human society, "Introduction to macro-sociology", translated by N. Moaffaqhiyan, straw published: Tehran.   Safari Shali. R., (2008) "Cultural and social factors associated with the participation of rural women and family affairs and social issues", Journal of Women in Development and Policy, No. 20, pp. 118-105.   Salehin, Sh, (2003) "This time of rural women", Journal of Women Studies, Volume 1, Number 7.   Shaditalab, ZH, (2002) "Development and Challenges of Iranian Women", collection a social Sepehr - 2. Tehran, published by Ghatreh press, No. 307   Shaditalab, ZH, (2004) "Editor of" Women's Studies Journal, Volume 2, Number 3.   Statistical Center of Iran, (1996) identity of country's rural– Chenaran County.   Statistical Center of Iran, (2006) identity of country's rural– Mashhad County.   UNESCO (1997) "After the development of a scientific approach", translated by T. Mohammadi, Plan and Budget Organization, Tehran.   Veysi, H. and Badsar. M. (2003) "Factors affecting the social role of women in rural areas: a case study of Kurdistan Province," Journal of Roosta Va Towsee, No. 32, pp. 43-19.   Women's participation in the affairs of the President, (2001) "Women and political participation and social," Olive Leaf Publications: Tehran.     

کلیدواژه‌ها [English]

 • knowledge
 • self-confidence
 • self
 • confidence
 • Development thinking
 • Political Participation
 • Economic participation
 • Civic participation