ارزیابی توسعه پایدار شهر زنجان از دیدگاه زیست محیطی بر پایه تکنیک SWOT

نویسندگان

چکیده

  مشکلات زیست محیطی یکی از اساسی ترین مسائل شهر امروزی و حاصل تعارض و تقابل آنها با محیط طبیعی است. با گسترش شهرها، مظاهر و ارزش‌های محیط طبیعی در معرض نابودی بیشتر قرار گرفته است. شهرها با مسائل متعدد زیست محیطی و در نتیجه بروز انواع آلودگی­های زیست محیطی، تخریب منابع و کاهش فضاهای طبیعی روبرو شده‌اند. در این میان شهر زنجان هم به عنوان یکی از شهرهای مهم شمال غرب کشور با مسائل زیست محیطی بسیاری از جمله؛ تکمیل نبودن سیستم دفع فاضلاب شهری، توسعه فیزیکی شهر و در مقابل تخریب و از بین رفتن باغ‌ها و اراضی کشاورزی و آلودگی شدید رودخانه زنجان چایی به علت سرریز تصفیه خانه‌های صنایع فاضلاب شهری و کشتار گاه‌های شهرداری به آن و ... گریبانگیر است. در این مقاله، ساختار زیست محیطی شهر زنجان با استفاده از تکنیک SWOT در چهار مرحله مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج یافته‌ها نشان می‌دهد که کل امتیاز وزن دار جدول ماتریس عوامل داخلی 2.64 و در جدول ماتریس عوامل خارجی 36/2 است. که عدد حاصله پایین تر از میانگین بوده، در واقع از قوت‌ها و فرصت‌های به دست آمده به درستی در جهت غلبه بر ضعف‌ها و تهدیدها استفاده نشده است و ضعف‌ها بر قوت‌ها و تهدیدها بر فرصت‌ها غالب هستند. و نوع استراتژی حاصل شده، استراتژیی تنوعی(اقتضایی) است. و در پایان برای رفع مسائل موجود، راهبردها بر اساس ماتریس QSPM اولویت‌بندی و پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EnvironmentalAssessment of Zanjan city from the perspective of sustainable development based on SWOT technique

نویسندگان [English]

  • G. HaghighatNaeini
  • K. Zayari
  • V. rabieifar
چکیده [English]

  EnvironmentalAssessment of Zanjan city from the perspective of sustainable development based on SWOT technique       V. rabieifar , K. Zayari, G. HaghighatNaeini   Received: May 08, 2011/ Accepted: February 12, 2012, 27-30 P           Extended abstract   1-Introduction   Environmental problems are one of the most fundamental problems in modern city and the result of conflict and confrontation with the natural environment. Recently, cities are confronted with numerous environmental problems and the incidence of environmental pollution, resource degradation and loss of natural spaces. Zanjan as one of the most important cities in the North West has many environmental issues such as incomplete sewage disposal system, physical development of the City and the degradation and loss of agricultural lands and gardens and etc.   The dominant approaches in current attempt are qualitative and quantitative and the type of research is applied . The research methodology is descriptive analysis . In this article , the environmental structure of Zanjan is evaluated and analyzed using the SWOT technique in four stages. And in the end to resolve the existing problems , strategies are prioritized and suggested based on QSPM matrix .     2- Theoretical bases   Theory of sustainable urban development is the result of discussions of environmental advocates regarding environmental issues especially the urban environment which were presented following the concept of sustainable development to protect environmental resources.   - General environmental considerations in planning for sustainable urban development are as following :   - Linear flow of material ( data) input to the urban system should be as close as possible to a cyclic process ( recycling materials ).   - Serious and careful study and assessment of environmental impact of urban development plans .   - Defining thresholds and ecological capacity of the environment.   - Reduction of air pollution , noise , solid waste and wastewater. Maintaining healthy urban environment     3– Discussion   Analysis and evaluation of environmental features of Zanjan have been carried out based on the quality and quantity of their techniques using SWOT strategic planning in the context of internal environmental factors ( strengths and weaknesses) and external environmental factors ( threats and opportunities , mainly in the city of Zanjan ) in four hierarchical stages .   1. Evaluation strategic factors of internal and external environmental situation in Zanjan   2. Determine the type of strategy on the coordinate axis   3. Codifying the four SWOT strategic solutions   4. Prioritizing strategies using QSPM matrix.   4– Conclusion   Results of this study demonstrated that the total weighted score of the table of internal factors matrix is 2.64 and for external factors matrix is 2.36 . The obtained number was lower than average in fact , the strengths and opportunities are not used properly to overcome weaknesses and threats and weaknesses outweigh the strengths and the threats are dominant to opportunities . In addition, the type of result ed strategy is the variety ( contingency) strategy.         5– Suggestions   Finally, in order to resolve existing problems, strategies based on the QSPM Priority matrix have been proposed.   - Improving the quality of urban environment through organizing and developing green spaces and forest parks in urban, regional, district and local scale in Zanjan.   - Creating fresh ecotourism spaces and attractive promenades in the peripheral margins of Zanjan's Chai River   - Providing a sustainable urban development model with an environmental approach and strategic partnership of Urban Management   - Establishing integrated management of urban environment and comprehensive environmental program in Zanjan   Key words: environment, sustainable development, SWOT technique, Zanjan city     References   Ahmadi, H., 2000, the roots of the idea of creating a healthy city, International Journal of Engineering in Manufacturing,1-9   Bahraini, Hossein, 1997, Planning and Sustainable Development, No.17, of approach, the Council of Scientific Research, Tehran ,   BayatRostami, Ruhollah, 2010, Spatial analysis of crime patterns in the central part of cities using geographical information system (GIS) - The crime of robbery in the central city of Zanjan, Kalantari, M. (supervisor), Department of Geography, University of Zanjan   Behzadnasab, J., 2008, Encyclopedia of Urban and Rural Management, municipal Organization, Tehran   Committee on Urban Environment Report Strategic Studies, 2008, Centre for Studies and Planning in Tehran   Detailed design review Shahrzanjan, 2004, Department of Housing and Urban Development Branch, Engineering armanshar   Environmental Consultant Engineers Press Review, 2004, and the formulation of environmental regulations and standards of urban and regional development plans and review and evaluate the environment, EPA   Environmental Protection Agency, 1999, Green City Conference, Tehran   Firouzi, Mohammad Ali, Sthbndy urban environmental challenges, in 2000, first printing, martyr Chamran University   Graham Haughton and Colin Hunter, 2005, Sustainable Cities, published in the Taylor & Francis e-Library.1-326   Hilden, Mikael, 1997, Guidelines for Environmental Impact Assessment (EIA) in the Arctic ، Finnish Ministry of the Environment. 5-49   Kazem Mohammad, Seyed Mehdi Mosa, 1998, the development of sustainable urban development (case study in Qom), Shakoui, Hossein (supervisor), Department of Geography, University   Koshyar, Golrokh, 2003, indicators of sustainable development, Journal of Management, No. 77-78, Tehran, 32-37   Laqaii, Hassan Ali and Mohammad Tykanlu, Hamideh, 1999, Introduction to the concept of sustainable urban development and the role of urban planning, No.6, Tehran University of Fine Arts, 32-43   MasharzadehMehrabi, Zahra and Sabri, Sina, and Sabri, Sohail, 2009, compared with comparative views of the office park and urban development, No. 5, third year, an urban identity, Tehran, 111-122   Navabkhsh, Mehrdad and Arjomandsiyah posh, Ishaac, 2009, the principles of sustainable development, urban sociologists Publications, Tehran   noruzi, Leila, 2007, natural disasters in the urban environment, challenges and strategies, number twenty-first, Journal of Urban Management, Organization and Dhyary municipalities of the country, EPA, 49-57   Rahnama, MR, 2009, central planning, cities, first printing, Publishing, Ferdowsi University, Mashhad   Salehi, Ismail, 2008, Encyclopedia of Urban and Rural Management, municipal Organization, Tehran   Shamay, Ali and Pourahmadi, Ahmed, 1383, an analysis of policy and program development and urban renewal development in the country, No. 48, Geographical Research, 181-204   Shemiranimofidi, M., EftekhariMoghadam, A., 2009, sustainable urban development, executive perspectives and principles in developing countries, in the sixth, No. 12, Journal of International Research in Construction, 15-25   Taghizadeh, F., 2008, Encyclopedia of Urban and Rural Management, municipal Organization, Tehran   TorshiziAhmadi, Mitra, 2008, Encyclopedia of Urban and Rural Management, municipal Organization, Tehran   W. Alan Strong and Lesley A. Hemphill, 2006, Sustainable Development Policy Directory, published by Blackwell Publishing Ltd, 1-651   zebardast, Esfandiar, 2004, the city, first printing, Publishing and Research Centre for Urban and Architectural Studies, Tehran   Ziari, K., and mahnejad, H., and parhiz, F., 2009, Principles and techniques of urban planning, Printing, Publications International University Chabahar, 371-385   Ziari, KeramatUllah, 2001, responsibility for sustainable development and urban planners in the twenty-first century, Journal of Literature and Humanities, Tehran University              

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment
  • Sustainable Development
  • SWOT Technique
  • Zanjan city