میزان برخورداری زنان از سیستم حمل و نقل درون شهری(نمونه موردی:منطقه 6 تهران)

نویسندگان

محصل

چکیده

حمل و نقل درون شهری یکی از عناصر اصلی سیستم شهری است که دسترسی شهروندان را به کاربریها و موقعیتهای مختلف شهر مهیا می‌سازد و با توجه به اینکه زنان نیمی از شهروندان شهرهای ما را تشکیل می‌دهند، بنا به اصول حقوق شهروندی در شهرها بایستی نیازهای این گروه بزرگ و فعال جمعیتی نیز برآورده گردد. در این پژوهش سعی شده، میزان استفاده زنان از حمل و نقل درون شهری در هر روز (در منطقه 6 تهران) تخمین زده شود و وسیله نقلیه ای که بیشتر از همه مورد استفاده قرار می‌گیرد مشخص شود و همچنین مشکلات زنان شناخته شود. این تحقیق از نوع کاربردی به روش توصیفی – تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به دو روش اسنادی (کتابخانه ای) و میدانی از طریق پرسشنامه، مصاحبه و نظرسنجی جمع آوری گردیده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که 59 درصد زنان در هر روز یک سفر درون شهری دارند که 59 درصد نیز، همه سفرهای درون شهری شان را با حمل و نقل عمومی انجام می‌دهند. 60 درصد زنان از میان وسایل حمل و نقل درون شهری اتوبوس و 24 درصد تاکسی را ترجیح داده‌اند. همچنین 96 درصد زنان ساعات قبل از تاریکی را برای سفرهای خود انتخاب کرده‌اند که اوج ساعات سفرهای روزانه آنها در روز زمان ظهر می‌باشد و دلیل استفاده کم از حمل و نقل عمومی در ساعات پایانی روز را مشکل عدم امنیت بیان کرده‌اند. بنابراین با توجه به مشکلات موجود، در انتهای تحقیق راهکارهایی در جهت بهینه سازی فضا و اصلاح سیستم حمل و نقل در جهت گسترش امنیت برای زنان ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating women use of urban transport system(Case study: 6th district of Tehran)

نویسنده [English]

  • N. Torkamanniya
چکیده [English]

Extended abstract
1-Introduction
Urban transport is one of the main elements of the urban system that provides access of citizens to variety of situations and land uses and as regards women make up half of the citizens of our cities, According to the principles of civil rights in cities, also must be met the needs of this large group and active population.
Attempted in this study, be estimated the using rate of transport into the city every day (in the 6th district of Tehran), be determined a vehicle that is used most and be recognized women's problems.
2- Theoretical Bases
Theoretical views used in this article, were social justice and feminist views. About women use of urban transport system, has been done little research in Iran, but some examples of studies in other countries shows the importance of social justice criteria.
3- Discussion
Methodology in this study is descriptive – analytical that the data collection is the documents (the library) and survey that were collected through questionnaires(designed by
the researchers) , interviews and surveys.
The study population was all the women who reside in 6th district of Tehran at the time of the study.
Estimating the sample size, we used a stratified cluster sampling method and Cochran formula were applied and 206 people were from current female6th district resident of Tehran in 2011. The data were analyzed by SPSS software. Also the Wilcoxon test was used to complete the analysis
The research results show that 59 percent has a trip into the city every day that 59% also do all their trips within the city with public transportation.
Also, 96 percent of women have chosen to travel, the hours of before darkness that the daily peak travel hours in the day is noon and low use of public transport in late in the day Have expressed insecurity.
Therefore, as regards existing problems, research is presented strategies in order to optimize space and improve transportation system toward promote safety for women.
4- Conclusion
The research results show that 59 percent has a trip into the city every day that 59% also do all their trips within the city with public transportation.
60% of women are preferred between the urban transport, buses and 24 percent are preferred taxis. 96 percent of women have chosen to travel, the hours of before darkness that the daily peak travel hours in
the day is noon and low use of public transport in late in the day Have expressed insecurity.
Problems in the vehicle interior, was known the low space as main problem of women.
About satisfaction, the fourth research hypothesis was rejected because according to the findings, 55% of women had little satisfaction from the service of public transport, 39 percent are somewhat satisfied and the remaining 5 percent, are satisfied with the service completely.
According to Wilcoxon Analytical test , there is a significant correlation between employment and type of vehicle So that employees have preferred the use of taxi instead of buses or B. R. T.
5- Suggestions
5-1- Improvement in public transport networks according to the real needs of women and volume of their use and providing facilities and access in particular, the completion safety pedestrian with the proper width and pavement
5-2- Attention to the age structure of women in urban planning because older women have different needs than young women and young mothers. In addition to the need for psychological security,they need to the specific physical facilities such as proper pavement, height of the stairs, navigation guide and etc that should be considered by designers.
5-3-Organize and control taxis late at night and increase regular night services for other vehicles, especially buses.
5-4-Planning night economy that improved economy and also increases security in City.

کلیدواژه‌ها [English]

  • women
  • the urban transport system
  • Security
  • travel demand