استخراج و مدلسازی مکانی شاخص های موثر در استقرار مجتمع های

نویسنده

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

مدیریت خدمات پرتقاضای شهری و برنامه ریزی برای ارائه آنها بصورت الکترونیک در قالب مراکز و مجتمع‌های چند عملکردی و متمرکز که سازمان‌های مختلف(اعم از دولتی و غیر دولتی) بخشی از خدمات خود را در آن ارائه می‌دهند، راهکاری در جهت خدمات رسانی الکترونیک شهری است. این استراتژی به ویژه برای کلانشهرهایی مانند تهران که با انباشتگی جمعیت و عملکردهای شهری و به تبع آن چالش آلودگی زیست بوم مواجه اند، گامی به سوی پایداری شهری است. در این پژوهش پس از تعیین جایگاه و نقش مراکز خدمات الکترونیک شهری و تبیین الزامات مکانی آن، شاخص‌های موثر در استقرار آن در کلانشهر تهران شناخته شده و پس از استخراج، مدلسازی مکانی آن در قالب پهنه‌های بهینه انجام گرفته است. از نظر روش شناسی، این پژوهش در سه مرحله؛ شناخت و استخراج شاخص‌های موثر با بهره گیری از تکنیک دلفی و مطالعه سوابق، وزن بخشی شاخص‌ها از طریق مدل AHP و ورود اطلاعات به محیط نرم افزار ARC GIS و مدلسازی آنها انجام پذیرفته است. یافته‌های اصلی این پژوهش در قالب الزامات مکانی و شاخص‌های منتخب بهینه برای الگوی مکانی استقرار مراکز و مجتمع‌ها و پهنه‌های بهینه استقرار این مراکز در کلانشهر تهران قابل ارائه هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Extraction and Spatial Modeling of effective indicators in sitting of Electronic Services Complexes in Tehran Megacity

نویسنده [English]

  • M. Mohammadi Dehcheshmeh
Shahid Chamran University of Ahwaz
چکیده [English]

Extended abstract
1-Introduction
Government ‘e-service’ as a subfield of the e-government domain has been gaining attention to practitioners and academicians alike due to the growing use of information and communication technologies at the individual, organizational, and societal levels.On this basis, an integrated system of e -service-oriented (ICT) focused on the goods to services, product information, advertising and mass transfer is needed. E-services, intended as services provided through the use of information and communication technologies (ICTs) are a recent technological innovation, which is designed to provide real-time, anyplace, 24/7 accessibility and high quality value added services at individual, organizational and societal levels.
- Research Questions
The questions that this research going to replay are:
What are the most important spatial parameters influencing the site selecting of Electronic service comeliexis in the Tehran metropolitan?
Which factors is the most value-weighted index of spatial pattern of electronic services in Tehran Metropolitan?
- Research Aims and questions
The purpose of this research is based on selecting the optimum area for to locate the e-service centers in Tehran by using model of AHP is with combination with ARC GIS10.1.
Also the extraction of effective factor for sitting of Electronic service centers in the Tehran metropolitan is the target of resaerch.

2- Materials and Methods
Regarding to topic of research, area of study and complicated existence of city as a
spatial and social system, use of different methods and techniques with title of Compound Method is essential. In this study, indicators were extracted by Delphi technique and the studying of records. After weighting of parameters by AHP, the selected indicators were converted to distances maps in GIs software. Finally the final map of optimal area for electronic service centers in Tehran mega city Were prepared.

3-Theoretical framework
During the last decade substantial progress has been made in the research and development of methods for the efficient allocation of urban services. This theoretical framework addresses the planning issues of Electronic services locations and service allocations offering several relevant implications for planners, citizens and regulators. In the fact urban service sector is facing important challenges and needs to re-think how services can be oriented towards the creation of public value and user empowerment.On this basis, an integrated system of service-oriented e (ICT) focused on the goods to services, product information, advertising and mass transfer is formed that have two-way conversation and service providers in metropolitan and urban variety of services and convenience of the services with increasing the service efficiency and maintain the satisfaction of citizens.

4- Results and findings
The paper provides a framework for investigating electronic service accessibility problems of the previous locations decisions in the primary E services at the city level taking into account the efficiency and equity objectives. Further, we apply a reallocation procedure in a more realistic way via the use of GIS and evaluate the results with a case study. The finding show that sitting of integrated electronic services in Tehran metropolitan is significantly affected by the multifunctional position Tehran and the population density and access to streets got the highest weigh for locating the e-service centers in Tehran. Finally the establishing of electronic services in Tehran can have a large role in developing of worn fabrics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: integrated electronic services
  • electronic city
  • metropolitan Tehran