تبیین اولویت تأثیرگذاری عوامل مؤثر بر توسعه پارکینگ‌های مکانیزه

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

استفاده از پارکینگ‌های مکانیزه با توجه به گسترش روزافزون جمعیت کلان شهرها و افزایش طول مسیرهای رفت و آمد، قیمت بالای زمین در مناطق پرترافیک و نبود صرفه‌ی اقتصادی در اختصاص دادن مساحت زیادی از زمین به هر خودرو، ضروری به نظر می‌رسد. نوع تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی است. این پژوهش با رویکرد میدانی- پیمایشی انجام می‌شود. در این تحقیق با استفاده از تکنیک آزمایشگاه آزمون و ارزیابی تصمیم‌گیری (DEMATEL) فازی به بررسی و مدل‌سازی روابط علّی بین معیارهای مؤثر در زمینه توسعه پارکینگ‌های مکانیزه پرداخته شده است. در نهایت معیارهای تأثیرگذار در توسعه پارکینگ‌های مکانیزه با استفاده از روش تاپسیس (TOPSIS) فازی اولویت‌بندی شدند.. با مرور ادبیات تحقیق و استفاده از نظر خبرگان معیارهای مؤثر در زمینه‌ی توسعه پارکنیگ‌های مکانیزه شناسایی شدند. با استفاده از نتایج این تحقیق مدیریت شرکت‌ها در زمینه پارکینگ‌های مکانیزه قادر خواهند بود با داشتن منابع محدود سازمان خود و افزایش تقاضا برای نصب این پارکینگ‌ها نیاز مشتری خود را برآورده سازند. نتایج رتبه‌بندی معیارهای تأثیرگذار در توسعه پارکینگ‌های مکانیزه با استفاده از روش تاپسیس فازی نشان داد که به ترتیب معیارهای عملکرد، کیفیت خدمات پس از فروش و توجیه اقتصادی حائز رتبه‌های اول تا سوم در زمینه‌ی توسعه پارکینگ‌های مکانیزه هستند. با استفاده از رویکرد ارائه شده در این تحقیق می‌توان نسبت به اولویت‌گذاری و نیز وزن‌دهی به شاخص‌های تعیین محصولات نیز اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Defining Priorities Influencing Criteria in the Development of Automated Car Parking

نویسندگان [English]

  • F. Azizi
  • M. Amani
  • S.M. Zanjirchi
Yazd University
چکیده [English]

Extended abstract
1-Introduction
With increasing number of automobiles in the recent days and lack of free parking space, especially in metros, the need for developing an automated car parking system which makes efficient use of space and avoids traffic congestion arises (Sumathi, et al., 2013). Automated car parking system helps to minimize the time taken to check the car parking area. In the modern world, where time is a precious thing, it is very important to mankind and crucial necessity to save the time in modern, big companies and apartments etc (Kumar, et al., 2012).
DEMATEL was established to solve complex problems. It can elevate the understanding of the issues, groups of interacted factors, criteria and provide a feasible solution by building a hierarchical relevant network system (Lin & Tzeng, 2009). in this study, using fuzzy DEMATEL as one of the Decision Making techniques that is suitable for making systematic relationships between variables. DEMATEL method investigates and modeling relationship between the effective criteria of automated car parking. Using results of this study, the management company of automated car parking system will be able to meet its customer needs with limited resources and increasing demand for installation this parking. Finally the criteria influencing the development of mechanized parking ranked using fuzzy TOPSIS. Using this study can priority and weighting the criteria of automated car parking system.

2- Theoretical bases
The system is made highly energy efficient by switching ON the lights in the parking area only when a car is on the move which makes it distinctive from most parking systems.
The systems that are in existence consist of two types:
Semi Automated Systems: The available free parking slots are known to the driver without searching for them but the driver has to park in the slot by himself.
Fully automated systems: These are more sophisticated. In such systems the car is parked by itself into an allotted slot through robotic systems. These can save a lot of space and time but would be very costly in practice (Sumathi, et al., 2013).
In order to address the problem of parking effectively, sensors can be utilized to detect and provide information on the location of available parking areas. Among the implementation of sensor based parking system is a wireless sensor system (Al-Absi, et al., 2010).

3- Discussion and Conclusion
Researches in the field of Automated Car Parking related only the type of products in Auto parking and not determine the appropriate criteria in developing Automated Car Parking (Azadi & Tahrkhani, 2012 Bekker & Viviers, 2008 Hassan, et al., 2012).
However, in this study first appropriate criteria Determined with a review of literature in development of automated car parking and to determine the causal relationships between criteria and uncertainties associated with expert opinion using Fuzzy DEMATEL method. Finally, impact criteria Specified by Fuzzy DEMATEL Including quality, after sales service, Market available, the wages of employees, performance and economic justification for the development of automated car parking were ranked using fuzzy TOPSIS. Results show that performance, quality, after sales service and economic justification are ranked first to third respectively.

4- Recommendations
It is recommended that future studies combining Fuzzy Taguchi method with multi-criteria decision making techniques can be used to prioritize enterprises of automated car parking. In order to Artificial Neural Networks can used for determine the best operations control procedures identified in during response to customer demand for the use of automated car parks and increasing efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Automated Car Parking
  • Fuzzy theory
  • Fuzzy DEMATEL
  • Fuzzy Topsis