تأثیر مشارکت بر نوآوری در شهر تهران: مطالعه پارک علمی و فناوری پردیس

نویسندگان

فردوسی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر عامل مشارکت در ارتقای نوآوری در شهر تهران با مطالعه پارک علمی و فناوری پردیس است. همچنین از اهداف دیگر این تحقیق ارزیابی وضعیت فعلی مشارکت شهر تهران و ارائه راهکارهایی برای ارتقای آن است. روش تحقیق این پژوهش آمیخته تبیینی است که مطالعات کمی و کیفی را دربرمی گیرد و بر مبنای تفکر سیستمی‌ انجام می‌شود. جامعه آماری این پژوهش شامل 105 نفر از کارشناسان پارک مذکور است و در این میان 68 نفر به عنوان نمونه از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. اطلاعات به دست آمده از مطالعات کمی(پرسشنامه با آلفای کرونباخ 825%) از طریق آنالیز توصیفی و استنباطی و همچنین اطلاعات بدست آمده از مطالعه کیفی(مصاحبه با 8 نفر از کارشناسان پارک) از طریق کدبندی و آنالیز موضوعی تحلیل و مدل‌ نهایی‌ مطابق نتایج تحلیل‌ها ترسیم شد. نتایج بدست آمده از تحقیق نیز نشان می‌دهد که عوامل مختلفی بر مشارکت افراد در شهرها تاثیرگذار است از جمله این عوامل می‌توان به ثبات اقتصاد کلان، حمایت‌های نهادهای مالی، دیدگاه‌های مدیریتی، دانش افراد، تمایل به اشتراک گذاری دانش، دسترسی به اطلاعات، رسانه ای کردن مشارکت و ایجاد پارکهای علمی و فناوری اشاره کرد.این عوامل با تقویت مشارکت، بر شاخص‌های نوآوری در شهرها تاثیرگذار است. همچنین مشخص شد که وضعیت فعلی عامل مشارکت در شهر تهران مساعد نیست و این عامل نوآوری را بطور چشمگیری ارتقاء نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of participation on innovation in Tehran: A Study of Science and Technology Park

نویسندگان [English]

  • A. Nedaei
  • O.A. kharazmi
ferdowsi
چکیده [English]

The main objective of this study was to investigate the impact of participation in infrastructure to promote innovation in pardis scientific and technology. The objective of this study was to assess the current situation and offer solutions to improve it is to participate in Tehran. This study utilized a mixed methods research that involves quantitative and qualitative studies based on systems thinking is done. Data from small studies (Cronbach's alpha of the questionnaire, 825%) as well as information obtained through descriptive and inferential analysis of qualitative research (interviews with eight experts from the park) through the coding and analysis of the results of the analysis and the final model was outlined.Media participation and the creation of science parks and technology noted. these factors contribute to the strengthening of the innovation indicators in urban conservation. It also became clear that the current situation is not conducive to Tehran's involvement in infrastructure and innovation infrastructure upgrades will not dramatically.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participation
  • innovation
  • infrustructure
  • urban
  • system