ارزیابی نگرش جنسیتی در طراحی فضاهای شهری (مطالعه موردی: پارک بانوان شمس تبریز)

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

احساس امنیت شهروندان موجب بالا رفتن آسایش، رفاه شهروندان و پذیرش انجام امور تعهدات و مسئولیت نخواهد شد. امنیت از شاخصه‌های کیفی زندگی در شهرهاست و آسیب‌های اجتماعی از مهم‌ترین پیامدهای مختلف امنیت به شمار می‌روند. زنان نیز در مقام نیمی از اجتماعات انسانی، به واسطه خصوصیات بیولوژیک، مسئولیت‌ها و نگاه متفاوت، ارتباط متمایز تری با فضا برقرار می‌کنند. این تحقیق به سنجش میزان رضایتمندی از تفکیک جنسیتی فضاهای عمومی شهری در بین زنان مراجعه کننده به پارک بانوان شمس شهر تبریز پرداخته است. تحقیق حاضر از نظر هدف توصیفی و در قالب مطالعات پیمایشی است. از نظر زمانی مقطعی بوده و از نظر نتایج کاربردی است. جامعه آماری تحقیق، زنان بالای هجده سالی است که در زمان پژوهش به تنهایی در پارک حضور داشتند. بر مبنای فرمول کوکران، حجم نمونه 114 نفر تعیین شد و نمونه گیری به صورت خوشه‌ای در سطح پارک انجام شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد دامنه معیارهای امنیت محیطی هم گسترده بوده و هم از اهمیت بالایی برخوردار است. توجه به جایگاه زنان در جوامع کنونی و محدودیت‌ها- شاخصه‌ها را تا حدودی پررنگ‌تر نمود تا احساس امنیت محیطی در بخش‌های مختلف فضاهای شهری به ویژه پارک‌ها و فضاهای گردشی در ساعات مختلف شبانه روز برای زنان فراهم شود. عواملی همانند طراحی مناسب فضای درونی پارک نسبت به اشرافیت ساختمان‌های مجاور، نحوه توزیع کاربری‌های مختلف در درون پارک(چیدمان عناصر)، مکانیابی و نحوه دسترسی به پارک و احساس امنیت و آرامش روانی در پارک با افزایش رضایتمندی پاسخگویان از حضور در پارک بانوان رابطه معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Park user satisfaction evaluation of gender perspective in the urban public spaces (Case Study: Shams Women Park of Tabriz)

نویسندگان [English]

  • Sh. Zadvali
  • F. Zadvali
  • A. Goli
چکیده [English]

Extended Abstract
1-Introduction
Societal security emotionas a main factors causes to increase swelling, wellbeing and social expectation in urban environment. Security in urban space is one of the urban quality of life indexes. Loss of security cause many crime, social anomy and crises. There is increasing evidence that women and men experience cities in different ways. Therefore gender-sensitive urban design & planning is needed. However, like other built environment occupations, the planning profession has traditionally been ‘gender blind’.
2- Methodology
Current research as a survey study focused on satisfaction evaluation of gender perspective in the urban public spaces of female users Shams Park of Tabriz.
Field survey and study by time was in summer 2013 in Shams Park of Tabriz. 114 female over 18 years ofTabriz participated in questionaries’ completing based on random sampling method. Data analyzed by Friedman Nonparametric Tests Algorithms in SPSS.
3– Discussion
Urban planners typically consult with communities likely to be affected and the views expressed can and do influence outcomes. However, unless planners are gender aware such consultations can unintentionally exclude women in general, or particular groups of them. Where women have been consulted, one outcome has been improved street designs that are different to the standard grid layouts, which tend to isolate women in the home and make it difficult to engage in mutual help, such as supervising children.
The results based onFreidman test showed the greatest satisfaction of the residents of how to design of ShamsWomen Park of Tabriz is belonging to variables of appropriate design in inner space of parkthan aristocracy of nearby buildings, vitality and freshness because of design for park interiorspaces, psychological sense of security and peace in the Park.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender attitudes
  • Urban Design
  • Urban areas gender
  • Ladies Park