ارزیابی میزان موفقیت طرح های توسعه شهری در دستیابی به معیارهای توسعه پایدار(مورد: طرح های حوزه ی میانی غربی مشهد و تحقق شهر فشرده)

نویسندگان

دانشگاه پیام نور

چکیده

با وجود تاکید مدیران بر معیارهای توسعه پایدار برای دستیابی به شهر متناسب و قابل زندگی، به دلایل گوناگون تهیه کنندگان طرح های شهری در عمل این معیارها را مورد توجه قرار نمی دهند. هدف از تدوین این مقاله، ارزیابی طرح های توسعه شهری مشهد در قبال نحوه ی برخورد با معیارهای توسعه پایدار به خصوص رویکرد فشردگی در حوزه ی میانی غربی این شهر و همچنین بررسی مطلوبیت یا عدم مطلوبیت فشردگی برای شهر مشهد می باشد. به همین منظور، در این پژوهش به شیوه توصیفی و تحلیلی و بهره گیری از مدل تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، ابتدا شاخص های کمی شهر فشرده معین شده و بر آن اساس، طرح های توسعه عمران شهر مشهد به خصوص حوزه ی میانی غربی این شهر، با رویکرد شهر فشرده مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج بیانگر آن است که طرح تفصیلی حوزه ی میانی غربی مشهد، بیشترین میزان انطباق با شاخص های شهر فشرده را به دست آورده و طرح توسعه عمران، کمترین امتیاز را به لحاظ فشردگی کسب نموده است. با توجه به این که طرح اخیر هم اکنون در حال اجرا می باشد، به نظر می رسد ارزیابی مجدد اهداف و روندهای مورد نظر می تواند ضمن جلوگیری از هدر رفت اعتبارات، نتایج مناسب تری را نصیب شهر و شهروندان نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the success of urban development projects in achieving sustainable development criteri

نویسندگان [English]

  • M. Falahat
  • R. Saberifar
Payam Noor University
چکیده [English]

Regardless of managers' emphasis on the criteria for sustainable development to achieve to the proportional and livable city, urban design providers do not consider the practice of these criteria. The purpose of this paper is, to evaluate the developmental plans of Mashhad for how to deal with the sustainable development criteria, especially in the approach of the compactness of the west central area in this city and also to study the compliance or non compliance of the compactness for this city. Therefore, in this study the quantitative indicators of compact city set out by descriptive and analytical method and using the AHP model, and then the developmental projects of Mashhad, especially in the western middle district of the city has been evaluated by compact city approach. Results indicate that the detailed design of the western middle area of Mashhad has obtained the highest rate of compliance with the compact city indicators and development plan earned the lowest score of compactness. According to the plan which was already running, it seems that re-evaluation of the goals and procedures can also prevent the credit losses, it can accrue more appropriate benefits to the city and the citizens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Development
  • Compact City
  • Evaluation
  • Urban plans
  • Mashhad