ارزیابی تطابق اقلیم و معماری بازارهای قدیم و جدید بافت تاریخی شهر اصفهان با استفاده از مدل ماهانی

نویسندگان

چکیده

معماری سنتی شهرهای تاریخی ایران، حاوی تجارب ارزشمند در زمینه‌ی اقلیم و معماری است. یکی از شگردهای به کار رفته در این زمینه، طراحی اقلیمی بازارهای بومی بافت تاریخی شهر اصفهان است که با ملاحظات معمارانه‌ی خاص، به میراثی ارزشمند در تمدن ایرانی اسلامی تبدیل شده است. در این پژوهش جهت بررسی قابلیت بازارها از نظر تأمین آسایش زیست اقلیمی، از آمار و اطلاعات ایستگاه سینوپتیک شهر اصفهان در یک دوره‌ی 30 ساله(1980- 2010) استفاده گردید. سپس با بکارگیری روش‌های تجربی شاخص بیوکلیماتیک ساختمانی ماهانی و استفاده از عناصر میانگین ماهیانه دما و نوسانات ماهیانه آن، همچنین مشخصات رطوبتی و باد غالب، مرزهای آسایش حرارتی مشخص و طبق آن اصول استاندارد طراحی در ماه‌های مختلف سال تعریف گردید. برداشت‌های میدانی در سه گروه (جهت قرارگیری، شکل و فرم بنا)، (طراحی متناسب با جریان هوا و تابش خورشید) و (مصالح کاربردی) گردآوری شد. سپس اطلاعات مربوط از بازارهای قدیم (قیصریه و حسن‌آباد) و بازارهای جدید (جلفا و حاج محمد علی) به عنوان نمونه برداشت شد. نتایج این پژوهش نشان داد که طراحی اقلیمی متناسب با استانداردهای شاخص ماهانی در بازارهای قدیم شهر اصفهان 93 درصد و در بازارهای جدید و بازسازی شده 58 درصد است. بنابراین معماری سنتی بازارهای بومی، راه‌حل‌ها و شیوه‌های منطقی جهت فراهم نمودن شرایط آسایش حرارتی به کار برده که در بازارهای ساخته شده در سال‌های اخیر از آن استفاده نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing conformity climate and architecture old and new bazaars Historic modern of the Isfahan city by using Mahoney method

نویسندگان [English]

  • M. Sedaghatzadegan
  • S. Hasheminasab
  • H. Ataei
چکیده [English]

Extended abstract
1-Introduction
Providing Favorable environment Building Away from Unfavorable Climatic conditions is the basic principles of climate Design. Climate and Architecture is a new science that for Exploitation of natural or the aim saving Energy and Create conditions for human welfare use the correct method climatic element for design. Vernacular architecture bazaars Isfahan city is influenced by different environmental factors and visible to in cases such as Type of Plan, Physical characteristics designed to fit the flow of air and sunlight and Applied Materials. So in this study by Using the analysis conformity climate and architecture old and new bazaars Historic fabric of the Isfahan city by using Mahoney method, Reconnoiters Climatic design techniques that is Appropriate with Unfavorable Climatic conditions.
2-Methodology
Thy way in this Research is analytic–Statistical that inclusive Meteorological parameters in Period of 30 years. The climate data used is the mean maximum and minimum temperature, Mean monthly and annual temperature fluctuations, the mean maximum and minimum relative humidity and Total annual precipitation. With way Spatial sampling point, four bazaars was selected (Gheysariye, Hasanabad, Golfa, Hajmohamadali). Field Data from Climate Design Compared with Mahoney of climate Design Standards.
3-Discussion
In Mahoney method after recording the geographical Specifications that Including Latitude and longitude and Elevation of Sea level in the study site. Status Temperatures Are registered Mean monthly temperature (maximum - minimum) and volatility of monthly and the moisture conditions and Precipitation. In the following Comfort boundary that Composite the average annual temperature values and Group of dampening. Based on The upper limit and the lower limit are characterized the night and day of each month. The mean maximum temperature with About Comfort in day the average minimum temperature About Comfort in day is compared.
4-Conclusion
Comfort state set with Wet conditions H1, H2, H3 and Dry conditions. Climatic data synoptic Station Isfahan city by Mahoney shows June, July, August allocate index A2. It shows that Heat causes Unfavorable conditions. Months November, December, January, February and March allocate index A3. It shows that the climate is cool in the environment. Way to deal with this situation is using Energy for heating indoor spaces. Also Two months August and September allocate index A1 that represents a condition Fluctuating temperature is over 10 degrees given these factors, it is necessary the buildings are designed Average heat capacity of materials.
5-Suggestions
With Observing Index tables building bioclimatic the results obtained in all the months of the year there is less Human comfort conditions and 3 or 4 months of the year is in comfort conditions. The situation is other months Day and night temperatures in each of the cases more coldly outside and in some of the warmer months. Therefore, in such circumstances without air flow and cooling due to evaporation of particles for people who may not feel comfortable. According to the results easily adjust the amount of feed in Gheysarie and Hasanabad is 93%. The results of statistical analysis show the comfort of conformity with the standard proposed building bioclimatic indices in Hasanabad and Golfa is 58%. So To achieve the goals of comfort the pattern of design is necessary Ecological criteria the design of such buildings Over the past been considers.