عوامل مؤثر بر جلب مشارکت شهروندان در تامین مالی خدمات شهری از طریق بخش سوم، وقف (مطالعه موردی شهر اصفهان)

نویسندگان

چکیده

در خلال قرون و اعصار شکوفایی تمدن اسلامی، وقف همواره بسیاری از نیازهای خاص جامعه را تأمین می‌نموده و ارائه برخی کالاها و خدمات که در اقتصاد مدرن از آنها به عنوان کالاهای عمومی یاد می‌شود، تا مدت‌ها – قبل از اینکه ارائه آنها را دولت‌ها بر عهده گیرند- بر دوش واقفین و از طریق موقوفات بوده است. نمونه‌هایی مانند کاروانسراها، آب‌انبارها، زاویه‌ها، بیمارستان‌ها، حوزه‌های علوم دینی و... شواهدی بر این مدعاست. اما متاسفانه این امر امروزه کم رنگ شده و باید علت‌یابی شود. این در حالی است که تامین مالی بخش عمومی به این طریق از روش‌های مناسب به لحاظ آثار جانبی است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی یا AHP به تبین انگیزه‌های اصلی وقف در مسیر تامین مالی خدمات شهری در اصفهان و موارد اصلی کاربرد مورد نظر پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که انگیزه‌های اصلی وقف در اصفهان، به ترتیب تامین پاداش اخروی، ارزش‌های انسانی، کسب شهرت و عزت، افزایش ساختار پایدار شهری، تعلقات اجتماعی، مهارت‌یابی، انگیزه‌های حمایتی، اعتماد به سازمان‌های متولی و سهولت در فرایند وقف بوده‌اند. الویت کاربردها نیز در این ارتباط به ترتیب عبارت بوده‌اند از تامین بهداشت و سلامت، امور فرهنگی، حمل و نقل عمومی، اماکن شهری، محیط زیست، احداث گذر، احیای بافت فرسوده شهری، مبلمان شهری و تامین نظم و امنیت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting civilians caught in the city financing through the tertiary sector endowment (Case Study Isfahan City)

نویسندگان [English]

  • KH. Nasrollahi
  • M. Abdoli
چکیده [English]

Introduction
Endowment Good tradition dedicated to one of the best examples of charity and benevolence which man benefiting from the teachings of the prophets, has long been established and used in the social life. On the other hand, with the cities increasing expansion, needs of citizens for city services have been increased. it is also Raised attention to cities development and sustainable development. In between, municipalities requires appropriate utilities financing model with the least undesirable side effects. A good model should be aprised based on justice, transparency, efficiency, sustainability and adequacy assessed. It seems endowment can reach these criteria. This study with aim of identifying factors influencing the citizens increasing participation in the utilities financing of Isfahan city and Identification of the Esfahani citizens material and spiritual motives in such participatory through endowment has been followed.

Theoretical bases
Price in the cycle of economic activity act such as traffic lights, sets up the production and consumption of goods and services but existence of market failure has led to the definition of public sector in economics. In the cities, to resolve the market failure, there has been established a municipality institution. Municipalities finance duties according to the economic capacity of cities (With the approval of the Town Board or other regulatory authorities) through different ways to obtain state and local taxes. Therefore, to reduce and minimize the adverse effects of economic charges raised need to review and determine the appropriate patterns of urban public financing. It seems endowment has such a capacity.

Methodology
In this study, Analytic Hierarchy Process or AHP are dedicated to explain the main motivation of the endowment devoted to financing of urban utilities and the intended use. Accordingly, various options include: transport, the environment, cultural interests, and provide the tools needed to implement the construction of culverts, provision of public goods, health, urban furniture, urban revitalization of distressed areas and to avoid disparities in the cities spatial distribution, urban areas and providing security order . Different standards of human decency, reputation and self-seeking skills, enhance sustainable urban structure, heavenly rewards, trust trustee agencies, social belonging, motivation and support, ease the process are dedicated.

Discussion
Prioritize the objectives is concerned to identify the factors affecting citizens' participation in the financing of municipal services. Among these factors, the heavenly reward with a considerable distance has the highest rank. This represents the importance of the spiritual aspects between Esfahan people. On the other hand, tend to allocate resources in the health field has the highest rank. So people's minds can led to supply this need by spiritual motives . The results showed that the main motivation for the dedication of endowment are the heavenly reward, human values, fame and glory, the increase of urban sustainability, social affiliation, skilling motivation, support, confidence and ease trustee agencies respectivly. application Priority in this regard have included the provision of healthcare, cultural affairs, public transport, urban areas, environment, construction of culverts tissue and urban wear regeneration, urban furniture and providing security and order respectivly.

Suggestions
Municipalities invest on people moral incentives for providing public goods and services. This institution should prioritize the allocation of resources devoted to the provision of local health services, cultural affairs and public transport .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Endowment
  • Benefactor
  • Endowments
  • City Range
  • Urban Public Sector
  • Sustainable Resources