تحلیل تطبیقی عناصر فضایی باغ ایرانی در طراحی پارک‌های شهر اصفهان

نویسندگان

چکیده

باغ ایرانی از قدیمی ترین تجربه‌های باغ آرایی در جهان است و تاریخ باغ سازی ایران نشان از قدمت آن دارد. باغ ایرانی و عناصر آن کمک خواهند کرد که پارک‌ها و فضاهای سبز امروز از یکنواختی کسل کننده درآمده و به فضاهایی با نشاط و هویت بخش مبدل شوند. در حال حاضر می‌توان از باغ سازی ایرانی الگو گرفت تا خوانشی مجدد از جلوه‌های باغ ایرانی صورت پذیرد به نحوی که با فضای سبز مدرن زندگی امروز متناسب باشد. باغ ایرانی مجموعه ای فرهنگی، تاریخی و کالبدی است که در آن آب، گیاه و ابنیه در نظام هندسی مشخصی با هم تلفیق شده و محیطی مطلوب برای انسان بوجود می‌آورد. یکی از ویژگی‌های شهر اصفهان گسترش فضاهای سبز و خلق مناظر روح بخش و همچنین شمار زیاد باغ‌های ایرانی است، به گونه ای که شهر اصفهان به عنوان باغ شهر خوانده می‌شده است. در این پژوهش به تحلیل تطبیقی عناصر فضایی باغ ایرانی در طراحی پارک‌های شهر اصفهان پرداخته شده است. در این راستا تلاش شده با استفاده از روش "توصیفی- تحلیلی" و با تکمیل 384 عدد پرسشنامه از شهروندان و کارشناسان در مناطق پانزده گانه شهر اصفهان و با استفاده از نرم افزار SPSS، عناصر فضایی باغ‌های ایرانی را به منظور بهره برداری در پارک‌های شهری مورد تحلیل قرار گیرد. فرضیه اصلی تحقیق این است که عناصر فضایی موجود در پارک‌های شهر اصفهان با عناصر فضایی باغ‌های ایرانی تطابق چندانی ندارد. نتایج تحقیق نشان داد که اکثریت عناصر موجود در باغ‌های اصفهان در پارک‌های شهری نیز دیده می‌شود اما هنوز تا رسیدن به باغ ایرانی که دارای ویژگی‌های فضایی منحصر به فرد است فاصله زیادی وجود دارد.همچنین با توجه به ارزیابی ویژگی‌های باغ ایرانی در پارک‌های شهری نیز مشخص گردید که تدوین معیارهای طراحی باغ و پارک بر اساس الگوی باغ ایرانی مورد پذیرش شهروندان بوده است. پارک‌هایی دارای ویژگی‌هایی با هویت فضایی همانند هندسه مشخص و منحصر به فرد، وجود کوشک و سردر، فراوانی و سبکی خاص در نحوه حضور آب، کثرت سایه، نظمی ویژه در کاشت درختان و. .. می‌تواند رضایت شهروندان را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Analysis of the spaial elements of the Persian Garden In order to design City Parks

نویسندگان [English]

  • F. Taraghian
  • M. Ebrahimi
  • R. Mokhtari
چکیده [English]

Abstract:

Persian garden is one of the oldest experiences of garden layout and landscaping in the world and the history of building gardens in Iran shows the antiquity and importance of that for Iranaians. Requirement of building gardens in different periods of time, made these different types of Persian garden. Persian garden and its elements help that today's parks and green spaces don’t be boring and become exciting and fresh like Persian gardens .Today they can be samples and patterns in order to have a readout about Persian garden, but in a case that is proportionate with modern green spaces in today's life. Persian garden is a cultural, historical and skeletal set that in there water, plants and structures in a certain numeral system are incorporated and create a desirable, safe and calm environment. Technique of water presence and its movement in Persian garden has a special system and is coordinator with garden geometry and structure .Also the plants in Persian garden follow different purposes like shading, yielding and decorating the garden .Center, symmetry, rhythm, view expanse and rectangular geometry are the other features of Persian garden. One of the Esfahan features comaring to the other cities in Iran, is extention of green spaces and spirituous landscapes and creating city garden.

In this study there is comparative analysis on spatial elements of Persian garden in designing of Esfahan parks. So, for that we recieved the ideas of the people about features and elements of Persian garden and urban park , and analized the rate of satisfaction in them about gardens and urban parks.Research method is analyzing , descriptive and also 384 questionnaires were prepared from the citizens in 15 zones in Esfahan and experts in organizations like: Parks' Organization , Municipal and with SPSS software ,spatial elements of Persian gardens in urban parks were analized Also parks with features containing spatial identity like : certain geometry , existence of palace and portal , special affluence and lightness in the way of water presence , intensity of shade , discipline in planting trees and etc. can raise citizens' satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian garden
  • spatial elements
  • urban park
  • typical garden elements
  • Esfahan city